Prešovský samosprávny kraj udelil 40 plakiet pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Stalo sa tak v utorok 12. júna na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského. Podujatie, ktoré bolo symbolickým poďakovaním sa za prácu a úspechy v školstve, sa konalo už po desiatykrát.

Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl, o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. V tomto roku vyberali najlepších pedagógov spomedzi 45 návrhov. Medzi laureátmi sú učitelia z Prešova (5), Popradu (3), Bardejova (3), Humenného (3), Starej Ľubovne (3), Kežmarku, Svitu a Lipian.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Tá vyberala kandidátov na ocenenie spomedzi 41 návrhov. Plaketu Lux mentium – Svetlo poznania získalo 20 študentov z jedenástich okresov. Traja laureáti sú zo Sniny, po dvoch zástupcov majú školy z Medzilaboriec, Starej Ľubovne, Prešova, Bardejova, Humenného a Lipian. Medzi ocenenými sú aj študenti z Vranova nad Topľou, Popradu, Svitu, Kežmarku a Svidníka.

Obe krajské ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom. Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov, čo dodnes pripomína pamätná tabuľa na evanjelickom kolégiu. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka, významného filozofa a pedagóga Jána Bayera, ktorý stál pri premene mestskej školy na lýceum.

Na území kraja sa nachádza spolu 120 stredných škôl, na ktorých v dennom štúdiu študuje 32 357 žiakov. Z tohto počtu je v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 76 stredných škôl, kde počet žiakov dosahuje 26 245. Na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy pracuje spolu 3 449 zamestnancov, z toho 2 437 pedagogických a 1 012 nepedagogických pracovníkov.

 

 

Ocenení pedagógovia – držitelia plakety Sophista pro regione:

1. PhDr. Marcela Griščíková, Stredná zdravotnícka škola, Humenné

2. PhDr. Rozália Kusendová, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov

3. Mgr. Mária Koláriková, Školský internát, Poprad

4. Mgr. Mária Voščeková, Stredná odborná škola, Svit

5. Mgr. Jana Kurucová, Stredná zdravotnícka škola, Poprad

6. Mgr. Pavel Vitkovský, Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa

7. Ing. Peter Simko, Stredná priemyselná škola, Bardejov

8. Mgr. Daniela Žabková, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

9. PhDr. Milan Laca, Stredná odborná škola technická, Prešov

10. Mgr. Ľubica Žuravľovová, Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov

11. Bc. Ján Spišák, Stredná odborná škola dopravná, Prešov

12. PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD., Gymnázium JAR, Prešov

13. Mgr. Dana Knapíková, Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa

14. Ing. Anna Schaleková, Stredná priemyselná škola, Poprad

15. Mgr. Ján Bilík, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

16. RNDr. Eva Kurnátová, PhD., Spojená škola, Bardejov

17. Ing. Anna Fertaľová, Stredná odborná škola podnikania, Prešov

18. Ing. Katarína Kmečová, Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa

19. PhDr. Dušan Drančák , Hotelová akadémia, Humenné

20. Mgr. Mária Radačovská, Gymnázium, Lipany

 

Ocenení pedagógovia z podtatranského regiónu

Mgr. Mária Koláriková – je riaditeľkou Školského internátu v Poprade. Pod jej vedením Školský internát prechádza inovatívnymi zmenami, ktoré priaznivo vplývajú na život žiakov, ale aj prácu zamestnancov. Bola vybudovaná školská jedáleň, posilňovňa i počítačová klubovňa. V súčasnosti sa realizuje projekt na zníženie energetickej náročnosti a školský internát dostáva nový, moderný vzhľad a stáva sa príjemným školským zariadením pre žiakov 13-tich stredných škôl v Poprade. Svojou prácou a zanietením vytvára dobré medziľudské vzťahy medzi zamestnancami a žiakmi.

Mgr. Mária Voščeková – pôsobí na Strednej odbornej škole vo Svite ako zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania. So žiakmi trávi väčšinu týždňa a nahrádza im počas pracovných dní rodičov. Pre svojich žiakov pripravuje zaujímavé podujatia – besedy, športové súťaže, kultúrne podujatia či motivačné posedenia. Žiaci pod jej vedením dosahujú výborné výsledky v rôznych súťažiach, pracujú na časopise Internátna pavučina a aktívne pracujú v rôznych krúžkoch. Pracuje s obrovským elánom, nadšením a pochopením pre problémy, s ktorými sa na ňu žiaci obracajú.

Mgr. Jana Kurucová – pracuje na Strednej zdravotníckej škole v Poprade ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry. Žiakom sa venuje aj mimo vyučovania, organizuje Hviezdoslavov Kubín a vyhľadáva recitátorské talenty aj na iné podujatia, ako je napríklad Vansovej Lomnička. Je editorkou školského časopisu Fonendoskop. Pod jej vedením časopis získal mnoho ocenení na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero i v súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja. Za tieto aktivity získala v roku 2017 Cenu Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu. Je autorkou scenára hry Peter A Lucia, ktorú škola uvedie pri príležitosti stého výročia ukončenia 1. svetovej vojny.

Mgr. Pavel Vitkovský – učiteľskému povolaniu sa venuje na Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Počas svojej pedagogickej praxe dosahoval výborné výsledky nielen vo výchovno-vzdelávacej oblasti, ale aj v mimoškolskej činnosti a reprezentácii školy i mesta Stará Ľubovňa. Ako tréner školských volejbalových družstiev so svojimi zverencami získaval vždy popredné miesta na celoštátnych súťažiach. Aktívne sa zapájal do výstavby školského športového areálu - tenisové ihrisko, areál na vrh guľou, basketbalové či futbalové ihrisko. Svojou zanietenosťou, odbornosťou a nezištnosťou si vybudoval rešpekt a je príkladom pre žiakov i kolegov.

Mgr. Daniela Žabková – je učiteľkou slovenského jazyka a francúzskeho jazyka na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Má profesionálny prístup k práci, pod jej vedením žiaci reprezentujú školu v olympiádach v slovenskom jazyku i francúzskom jazyku a tiež popredné umiestnenia získavajú v rôznych recitačných súťažiach. Je tiež metodičkou stredoškolskej odbornej činnosti a spolupodieľa sa na organizovaní spoločenských a kultúrnych podujatí nielen v škole, ale aj v meste Kežmarok. Vyniká pedagogickým taktom, ľudskosťou a empatiou.

Mgr. Dana Knapíková – učiteľka Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni. V škole pôsobí aj ako špecialistka pre zdravotne znevýhodnených žiakov. Pripravuje žiakov na štátnu skúšku z kancelárskeho písania a korešpondencie, ktorú realizuje v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Žiaci pod jej vedením získali úspešné umiestnenia v rýchlostnom písaní na počítači na krajských i celoštátnych kolách. V celoslovenskom kole Olympiády ľudských práv jej zverenci získali 2. miesto. Aktívne pristupuje aj k projektovej činnosti školy a podieľa sa na vypracovaní a realizácii projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie. Podieľa sa tiež na tvorbe webového sídla školy a na tvorbe propagačných materiálov školy.

Ing. Anna Schaleková – učí ekonómiu, manažérstvo a marketing na Strednej priemyselnej škole v Poprade. Dlhodobo sa venuje vedeniu cvičných firiem v rámci projektu Junior Achievement Slovensko – mládež pre budúcnosť. Pod jej vedením dosiahli žiaci viacero pozoruhodných výsledkov. Jedným z najvýraznejších bol úspech v projekte Skills for the Future, v ktorom študentská firma získala pre školu automobil Hyundai ako prostriedok k výučbe. Z ďalších umiestnení to bolo 2. a 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Mladý líder, 1. a 2. miesto v celoslovenskej súťaži Innovation Creativity Camp a mnohé iné.

Ing. Katarína Kmečová – pôsobí ako učiteľka odborných predmetov a anglického jazyka na Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni. Učí žiakov samostatne myslieť, tvoriť a pracovať v tíme. Pod jej vedením žiaci tvorili propagačné materiály pre TOP turistické destinácie v regióne a tieto prezentovali počas celoštátnej výstavy stredných škôl Mladý tvorca v Nitre. Každoročne svojimi výsledkami zaujali nielen širokú verejnosť, ale aj odbornú porotu, ktorá im udelila niekoľko rokov po sebe 1. miesto a získali tiež Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Aktívne sa podieľala i na realizácii projektov školy. Je tiež koordinátorkou žiackej školskej rady.

 

Ocenení žiaci – držitelia plakety Lux mentium:

1. Andrea Klecová – SOŠ A. Warhola, Medzilaborce

2. Filip Gomboš – Gymnázium L. Stöckela, Bardejov

3. Slavomír Podolský – SOŠ, Svit

4. Ingrid Pacolová – Gymnázium, Snina

5. Rudolf Vaverčák . SOŠ, Vranov nad Topľou

6. Natália Timaníková – Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa

7. Adam Semančík – SPŠ strojnícka, Prešov

8. Samuel Ondrija – Gymnázium JAR, Prešov

9. Erika Dubňanská – SPŠ, Bardejov

10. Viktória Malinčáková – Gymnázium, Medzilaborce

11. Valéria Valeková – SOŠ, Stará Ľubovňa

12. Samuel Krempaský – Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

13. Hyacinta Urbanová – SOŠ, Lipany

14. Petra Repelová – SUŠ, Kežmarok

15. Zuzana Ľos – Božiková – SPŠ, Svidník

16. Marián Tišliar – SPŠ, Snina

17. Katarína Krupková – Gymnázium, Poprad

18. Matúš Fedorčák – SOŠ technická, Humenné

19. Jozef Mizerák – Gymnázium, Lipany

20. Daniel Britan – SOŠ, Snina

 

Ocenení žiaci z podtatranského regiónu

Slavomír Podolský – cieľavedomý a spoľahlivý žiak Strednej odbornej školy vo Svite. Úspechy dosahuje najmä v súťažiach v odbore chémia. Už v minulom školskom roku na celoštátnom kole chemickej olympiády bol jej úspešným riešiteľom a v tomto školskom roku sa v tejto súťaži umiestnil na 1. mieste. Každoročne sa zúčastňuje aj matematických súťaží MATMIX a MATBOJ, kde je vždy úspešným riešiteľom. Pracoval aj na projekte Euroscola – Digitálne technológie, pracuje na projektoch Zelená škola a GLOBE GAMES. Je aj aktívnym členom žiackej školskej rady a podieľa sa aj na organizácii kultúrnych či športových aktivít v rámci školy a školského internátu.

Natália Timaníková – je žiačkou na Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Školu reprezentovala v rôznych oblastiach. K najvýznamnejším úspechom patrí 1. miesto na celoslovenskom kole Slovenskej zoolympiády, postup na celoslovenské kolo Hviezdoslavovho Kubína či 1. miesto na celoštátnom kole Kováčovej Bystrice. K ďalším úspechom patrí získanie 1. prémie za vlastnú tvorbu v súťaži Cena Rudolfa Fábryho a hlavná cena na celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Aktívne sa zapája do činnosti žiackej školskej rady, v rámci dobrovoľníckej činnosti participovala na činnosti Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni. V oblasti dobrovoľníctva zaktivizovala študentov na pomoc v Hospici Matky Terezy v Bardejove.

Valéria Valeková – žiačka Strednej odbornej školy v Starej Ľubovni. Úspešne reprezentuje školu na rôznych odborných, literárnych a športových súťažiach. V odbornej súťaži SLOVAK BARISTA CUP junior v konkurencii žiakov z 25 škôl získala v roku 2017 špeciálne ocenenie od veľvyslanca Brazílie za veľmi dobrú techniku a nebojácnosť, v roku 2018 získala ocenenie za najlepšiu techniku mlynčeka a najlepší voľný nápoj. Je šéfredaktorkou školského časopisu ŠUM, ktorý pod jej vedením získal niekoľko ocenení. Zapája sa aj do celoslovenských literárnych súťaží ako Poetická Ľubovňa či Literárny Kežmarok. Školu reprezentuje aj vo volejbale, basketbale, stolnom tenise i florbale. Svojím nadšením a prístupom je vzorom pre mnohých mladých ľudí.

Petra Repelová – žiačka Strednej umeleckej školy v Kežmarku, odbor propagačné výtvarníctvo. Úspešne reprezentuje školu v Biblickej olympiáde, v ktorej postúpila na celoslovenské kolo, kde získala 3.miesto. V medzinárodnej súťaži Genius logicus získala ocenenia v národnom aj medzinárodnom meradle. Aktívne pracuje aj v žiackej školskej rade a svoje skúsenosti získané absolvovaním programu Aktívne občianstvo odovzdáva svojim spolužiakom. Je organizátorkou podujatia Uvítajme sa pri športe, ktorá je výsledkom projektu žiackej školskej rady. Pre mladých ľudí je rešpektovanou autoritou a pre pedagógov rovnocenným partnerom v diskusii.

Katarína Krupková – je žiačkou Gymnázia v Poprade. Mimoriadne úspechy dosiahla v angličtine. Každoročne sa zúčastňuje olympiády v anglickom jazyku. V krajskom kole získala dvakrát 2. miesto a štyrikrát 1. miesto. Na celoštátnom kole získala dvakrát 1. miesto a aj v tomto školskom roku v rámci elity z celého Slovenska to bolo jej absolútne víťazstvo. Ocenenie získala aj v európskej súťaži o najlepšieho mladého prekladateľa Juvenes Translatores a v súťaži v rámci EÚ pod názvom Best in English sa umiestnila na 56. mieste z 15 107 žiakov. Zapája sa aj do mimoškolského života školy a pomáha pri organizovaní rôznych podujatí či už pre žiakov školy alebo pre žiakov základných škôl.

 

Zdroj: PSK