Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. 

Grantový program: Hodina deťom 2018 -19. ročník podporil projekt Škola bez hraníc, realizovaný v ZŠ Ľubica, ktorý v sebe spája spoluprácu a činnosť nielen detí, učiteľov, ale aj rodičov a celých rodín. Rozvíja sociálne zručnosti, kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti, vysoko efektívneho vyučovania a nových inovácií vo vzdelávaní. Opiera sa o rozvoj programovania v rámci vyučovania na rôznych hodinách, nielen informatiky. Výsledkom projektu je vytvorenie padletu - webovej stránky s možnosťami pre žiakov, učiteľov a ich rodičov, širokú verejnosť- naučiť ich využívať rôzne programovacie kroky, jazyky, programy, softvéry, ktoré slúžia nielen pri kódovaní, ale aj rozvoja technologických zručností žiaka, učiteľa, rodičov.

Projektom Škola bez hraníc by sme chceli poukázať na možnosti využívania a rozvíjania programovania, kódovania u žiakov základných škôl v rámci vzdelávania nielen na vyučovaní ale i mimo neho. Zapojiť do projektu širšiu verejnosť a dokázať, že digitálne zručnosti sú nevyhnutnou súčasťou dnešnej doby.

Informatika je na základných školách už niekoľko rokov stále len na štarte. Niekde menej a niekde viac. Síce sa o nej hovorí, robia výskumy, ale v praxi je veľmi málo podnetov a vhodného prostredia na kvalifikované vyučovanie a zoznamovanie detí s informačno- komunikačnými technológiami, nevynímajúc ani programovanie. Týmto projektom chceme poukázať na možnosti využívania a rozvíjania programovania ako takého u žiakov, učiteľov i rodičov. Na to, že exitujú postupy, programy a softvéry, ktoré sa dajú a aj využívajú prakticky na celom svete a vhodne rozvíjajú kroky programovania, vysoko efektívne vyučovanie, nové inovácie vo vzdelávaní, tvorivosť a zodpovednosť práce na internete, s PC.

Replikovateľnosť- využiteľnosť projektu v rámci školy i mimoškolského prostredia bude viditeľná v ďalšom vyučovaní informatiky a to vo viacerých predmetoch, i v rámci CLIL, efektívneho vyučovania a rozvoja kritického myslenia. Padlet- webová stránka, ktorá bude jedným z výsledkov zhmotní príklady dobrej praxe nielen pre učiteľov, žiakov, ale i rodičov. Výsledky budú hmatateľné- robotické zostavy, naprogramovateľné roboty a nehmatateľné- webová stránka, padlet, blogy a články v tlači, inovácia vyučovania .

LEGO® Education WeDo 2.0  je súprava LEGO WeDo 2.0 so základným softvérom pre PC- prenesenie skutočného vedeckého výskumu do nižších tried základných škôl. Kombináciou konštrukčných LEGO dielov s počítačovým rozhraním, senzormi a motormi, ovládanými užívateľsky príjemným programovacím prostredím, spoločne so žiackymi projektami a metodickými materiálmi pre učiteľov- tým všetkým má vplyv na  zvýšený záujem žiakov o vedu a techniku a umožnenie im uvádzať ich vlastnú prácu do života.  Príklady dobrej praxe z overovania programovania sú plusom práce so stavebnicou. Od návrhu ku konštrukcii je krok k  rozvoju kreativity pri hľadaní alternatívnych riešení. Rozvoj komunikácie a zdieľanie myšlienok pri skupinovej práci, tvorba programu pre model, práca so softwerovým nástrojom pre získavanie informácií, využitie spätnej väzby pre korekciu programu nám pozitívne ovplyvňuje výchovu a vzdelávanie.

PaedDr. Eva Raffajová, ZŠ Ľubica