V dňoch 9. - 11. mája 2018 sa uskutoční v Kežmarku už 19. ročník súťaže pre žiakov stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena  a ďalšími súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou Mladý ekofarmár.

Bude to už celoštátne kolo tejto súťaže a po štvrtýkrát sa uskutoční v Kežmarku v priestoroch tunajšej Strednej odbornej školy Kušnierska brána. Okrem víťazov krajských kôl z celého Slovenska bude súťažiť aj partnerská škola našej školy z českého Rožnova pod Radhoštěm.

Mladý ekofarmár  je súťaž zameraná na  vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov S0Š, so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena, a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou,  rozvíja  tvorivé kompetencie  žiakov, odborné a teoretické vedomosti a odborno-praktické  schopnosti a zručnosti, vytvára trvalý vzťah k rozvíjaniu vedomostí o výrobe, zložení, získavaní, spracovaní a efektivite výroby mlieka, o rastlinstve, odpadovom hospodárstve,  technike a mechanizácii súvisiacej s uvedenými procesmi s ohľadom na ekológiu a životné prostredie.

Prvú časť tvorí 30-minútový vedomostný test, pozostávajúci zo štyridsiatich otázok, ktorý dokonale preverí teoretické vedomosti súťažiacich.

V degustačných skúškach súťažiaci – degustátori ochutnávajú a vizuálne posudzujú päť druhov mliečnych výrobkov a určujú, o ktorý mliečny výrobok ide. Súťažiacim komisia predloží kravské, ovčie a kozie mlieko a vzorky plnotučného, polotučného a odstredeného mlieka. V tejto časti súťaže súťažiaci ešte stanovujú senzorické vlastnosti surového kravského mlieka, či je mlieko kvalitné, alebo je narušené, napr. maštaľnou vôňou, zvodnením či krmivom a následne ho zatriedia podľa znakov kvality.

V chemickom laboratóriu pri laboratórnych skúškach surového kravského mlieka sa určuje správna merná hmotnosť mlieka, stanovuje sa kyslosť mlieka titračnou metódou a N–testom sa dokazujú produkty zápalu vemena v mlieku. Na základe reakcie mlieka s chemikáliami súťažiaci rozlíšia, či mlieko pochádza od chorej alebo zdravej kravy. V časti venovanej rastlinnej výrobe a krmovinárstvu súťažiaci absolvujú praktické výpočty zásob, poznávanie osiva obilnín, strukovín, olejnín, tráv, ďatelinovín, liečivých rastlín a botanický rozbor pasienkového porastu.

Praktická časť prebieha v dojárni, kde sú súťažiaci hodnotení zo zručností pri dojení dojacím strojom a dodržiavania zásad hygienického programu získavania mlieka. Študenti si ale svoju kravu nemôžu vybrať. Odborná komisia im ich prideľuje postupne, ako dojnice prichádzajú do zariadení určených na dojenie mlieka V tejto časti súťaže nezvíťazí ten, kto nadojí najviac mlieka, ale získava body za prípravu dojnice a dojacieho zariadenia a správny postup vo všetkých fázach.

Súťaž Mladý ekofarmár je jedinou súťažou podobného druhu a aj preto má veľmi prestížny charakter a víťazstvo v nej má svoju vysokú hodnotu. Našim mladým farmárom budeme držať palce, aby urobili našej škole dobrú reklamu.

Organizátori súťaže sú Štátny inštitút odborného vzdelávania, Slovenská komisia súťaže Mladý ekofarmár, Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok a Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok.