Po nedávnom vyhodnotení nezávislej inštitúcie Transparency International Slovensko, ktorá personálnu politiku v Kežmarku ohodnotila na nula percent, dostáva vedenie mesta ďalšiu ranu, od tejto inštitúcie. Transparency International Slovensko, ktorej poslaním je transparentnosť a má i krásne heslo „Bojujeme proti korupcii, sledujeme mocných, presadzujeme riešenia“, hodnotila za rok 2016 až 83 mestských periodík na Slovensku. To kežmarské skončilo až na 71. mieste!

Pred mestským zastupiteľstvom, ktoré sa koná v Kežmarku už tento týždeň zasadala 25. 1. 2017 aj Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku. Hlavnými bodmi rokovania komisie bola informácia o projekte rozšírenia kamerového systému v meste, informácia o odstránení havárie potrubia pitnej vody na sídlisku Juh a prehodnotenie podmienok parkovania a funkčnosti parkovacieho systému v meste Kežmarok.

Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady poskytované Zariadeniu pre seniorov a správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020 za obdobie roka 2016, boli hlavné body rokovania členov Komisie sociálnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku, ktoré sa konalo 17. januára 2017.

Dňa 23. januára 2017 sa uskutočnilo rokovanie Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku. Na rokovaní sa členovia komisie zaoberali nielen tradičnými témami, čo sú návrhy na odpredaje a prenájmy pozemkov, ale tentoraz sa vyjadrovali aj o predstavení novej webovej stránky, plánu investičných akcií pre rok 2017. Dôležitou témou rokovania bolo aj stanovisko komisie k množiacim sa žiadostiam k umiestňovaniu rekreačných objektov v lokalite Zlatná.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) oslovil primátorov a starostov 156 miest a obcí (vrátane Bratislavy a Košíc) nad 5000 obyvateľov s možnosťou výstavby multifunkčných športových centier pre deti a mládež, ktorých súčasťou bude aj ľadová plocha. Takouto formou sa snaží zlepšiť podmienky v mládežníckom športe, aby deti na prvom stupni základných škôl mali jednoduchší prístup k ľadu a korčuľovaniu.

Ak vznikne organizácia, na ktorú nakladieme všetko čo sa dá, ktorej už ani jej oficiálny názov plne nevystihuje agendu, ktorá sa v nej vykonáva, malo by to byť znamením, že pri doplňovaní agendy pre takúto organizáciu, ktorú môžeme pokojne pomenovať „dievča pre všetko“, sa kdesi asi stala chyba. Množstvo agendy, ktorú má organizácia vykonávať a smer, aký sme pre danú organizáciu zvolili, je teda asi nesprávny.

Stránky