Aj keď emisie skleníkových plynov z dopravy neustále výrazne rastú a značne prispievajú k celkovým emisiám skleníkových plynov, na Slovensku sa doteraz sektor dopravy v regionálnych rozvojových stratégiách koncepčne neriešil. Regionálne stratégie sa väčšinou obmedzovali iba na stručný opis stavu cestnej siete a navrhované opatrenia sa sústreďovali najmä na jej sanáciu a ďalšie rozširovanie. Dôsledkom toho individuálny motorizmus stále posilňoval svoje dominantné postavenie v doprave. A spotreba fosílnych palív a produkcia emisií rástla.

V polovici septembra 2020 zasadal nový Výbor pre rozvoj okresu Kežmarok. Ten kreuje prednosta Okresného úradu v Kežmarku. Tým sa stal od augusta 2020 Ing. Vladimír Škára, ktorý pozmenil jeho zloženie.

Celý svet je súčasťou zaujímavej doby, ktorá vyvoláva viaceré otázky, ale najmä rôzne obmedzenia. Tieto obmedzenia sa týkajú rovnako aj nášho mesta a aj preto organizačný výbor Spišských zemiakov spolu s vedením a poslancami mesta pred časom rozhodli, že sa 18. Spišský zemiakarský jarmok v Spišskej Belej tohto roku konať nebude.

Súčasná ročná potreba energie na prevádzku budov v 23 obciach Predmaguria a Zamaguria je viac ako 240 tisíc MWh. Ich komplexnou obnovou (najmä dôsledným zateplením) by sa v nich dalo ušetriť až 70 % energie potrebnej na ich vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie a prevádzku elektrospotrebičov. Ak by sa na tieto účely využila aj energia obnoviteľných zdrojov, úspory by boli ešte vyššie. Vyplýva to z návrhu nízkouhlíkových stratégií pre oba regióny. Ak by sa to podarilo dosiahnuť, prevádzka budov by bola aspoň trikrát lacnejšia oproti dnešku.

Stránky