Mesto Stará Ľubovňa zavádza od 1. 4. 2020 reguláciu (spoplatnenie) parkovania v centrálnej zóne mesta. Hlavným dôvodom je snaha o zlepšenie celkovej dopravnej situácie v meste a skutočnosť, aby si občan alebo návštevník, ktorý nevyhnutne potrebuje parkovať, našiel parkovacie miesto bez problémov. 

Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. Cieľom je priniesť základné údaje o početnostiach zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, určiť trendy jednotlivých populácií a odhadnúť významnosť lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov. Údaje získané v rámci tohto programu sa dajú využiť napr. pri ochrane populácií a biotopov sledovaných druhov vtákov, ale aj na vyhodnotenie vplyvu rôznych zásahov do tokov riek – regulácie tokov, stavby priehrad, stavby malých vodných elektrární a pod.

Stránky