Poklepaním základného kameňa sa v pondelok 1. apríla oficiálne začala výstavba juhovýchodného obchvatu mesta Stará Ľubovňa. Ide o dlho očakávanú investíciu, ktorá má odbremeniť historické centrum mesta od dopravného zaťaženia a zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Komunikácia by mala byť hotová v septembri tohto roka.

Základný kameň poklepal predseda PSK Milan Majerský, primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko, zástupcovia Správa a údržby ciest PSK a zhotoviteľa stavby, spoločnosti Doprastav a.s. Na preložku cesty III/3146 (III/542 040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa vyčlenil Prešovský samosprávny kraj (PSK) 1,35 milióna eur, mesto Stará Ľubovňa poskytlo na realizáciu finančné prostriedky vo výške 1 milión eur.

Výstavba juhovýchodného obchvatu mesta predpokladá výstavbu novej komunikácie v dĺžke 919,12 m, ktorá bude spájať dve cesty III. triedy. Ide o úseky III/3146 smerom na Jakubany, Nová Ľubovňa - Levočská ulica a III/3120 Stará Ľubovňa – Prešovská ulica s napojením na cestu I. triedy I/68 na trase Stará Ľubovňa – Sabinov – Prešov.

Očakávaným efektom výstavby by malo byť okrem výrazného zníženia dopravného zaťaženia historického centra mesta aj eliminovanie nehodovosti a zlepšenie bezpečnosti dopravy
pre motoristickú verejnosť i pre peších a cykloturistov. 

Mesto Stará Ľubovňa sa o výstavbu obchvatu usilovalo viac ako 20 rokov, plány brzdili výkupy pozemkov i finančná náročnosť zámeru. Reálnejšiu podobu nadobudol obchvat až koncom roka 2015 po úspešnom majetkoprávnom vyrovnaní pozemkov, ktoré mesto odpredalo PSK za jedno euro. Plánovaný termín ukončenia a odovzdania stavby do užívania je v septembri tohto roka.

 

Zdroj a fotografia: psk