Regióny Zamagurie a Predmagurie, ktoré spolu tvoria územia 23 obcí v severnej časti okresu Kežmarok, budú mať vlastné nízkouhlíkové energetické stratégie. Reagujú tým na postupujúci rozvrat klimatického systému, ktorého regionálne dôsledky sú čoraz očividnejšie.

Aj v kežmarskom okrese sa rastúca globálna teplota atmosféry prejavuje v stúpajúcej intenzite a frekvencii extrémnych poveternostných javov. Na jednej strane sa množia prívalové dažde a povodne, na strane druhej rastie počet rekordne horúcich dní a nocí. Čas prechodu medzi letom a zimou sa skracuje a v lesoch sa plošne šíria škodcovia. Meniaca sa klíma postupne ohrozuje rozvoj a v regiónoch spôsobuje citeľné ekonomické škody.

 

Jednou z hlavných príčin dramatickej zmeny klímy je dlhodobý prudký rast koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére, spôsobený masívnym spaľovaním fosílnych energetických zdrojov – uhlia, ropy a zemného plynu. Kľúčoví aktéri regionálneho rozvoja v Zamagurí a Predmagurí preto vytvorili kežmarské partnerstvo, ktoré aktívne podporí prípravu nízkouhlíkových stratégií. V nich sa vyhodnotí celková súčasná energetická potreba oboch regiónov a možnosti úspor energie najmä v budovách, verejnom osvetlení a doprave. Vypočíta sa aj energetický potenciál obnoviteľných zdrojov.

 

Stratégie budú akousi „cestovnou mapou“, ktorá určí, ako sa dá postupne a na všetkých úrovniach znižovať spotreba tepla, elektriny a pohonných hmôt a zároveň lokálne zvyšovať výroba energie z dostupných obnoviteľných zdrojov tak, aby sa neohrozila ich reprodukčná schopnosť a prirodzené limity životného prostredia. Zamagurie aj Predmagurie tak získajú návod na to, ako zvyšovať vlastnú energetickú sebestačnosť a súčasne obmedzovať únik peňazí z regiónu za dovoz čoraz drahších fosílnych palív a energie. Príklady z okolitých krajín svedčia o tom, že regióny, ktoré sa vydali touto cestou, výrazne stabilizovali lokálnu ekonomiku a sú lepšie pripravené čeliť očakávaným globálnym ekonomickým ťažkostiam.

 

Prostriedky na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre oba regióny získalo mesto Spišská Stará Ves z operačného programu Kvalita životného prostredia financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Práce zastreší nezisková organizácia Vydra a metodickú podporu jej poskytne združenie Priatelia Zeme-CEPA vďaka podpore z operačného programu Efektívna verejná správa financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

 

 

Kontakt:

 

Priatelia Zeme-CEPA, o.z.

SNP 139/86, 061 01 Spišská Stará Ves

Mgr. Michal Kovalčík, spracovateľ stratégie (0915 323 150)

Bc. Helena Zamkovská, regionálna koordinátorka (0917 558 212)

 

Foto: Spišská Stará Ves