Rok 2018 bol bohatý na významné okrúhle výročia, ktoré si pripomenulo mesto Kežmarok. Zopár z nich nám ešte ostalo, ktoré nemajú svoj presný dátum, takže skúsme si ich pripomenúť, aby sme nevstúpili do nového roku s nejakým „historickým“ restom.

1433    Zbúranie kostola sv. Michala (nad dnešnou železničnou stanicou) zo „strategických“ dôvodov. Zrejme sa v ňom popri husitoch schádzali aj ich prívrženci a takto bol kostol „znesvätený“.  Zbúraniu však podliehalo viac objektov: „...kedysi farský kostol na počesť sv. Michala archanjela na predmestí citovaného nášho mesta Kežmarku a domy  farára toho istého kostola s prestavanými vysokými a silnými staviskami...  z opatrnosti boli strhnuté a zbúrané."

1463    Udelenie práva používať erb a pečatiť červeným voskom. Erbová listina je jedinou svojho druhu na Slovensku, na ktorej sa erb umiestnil do stredu - na ostatných listinách je namaľovaný v ľavom hornom rohu. Listina bola zaradená medzi kultúrne pamiatky Slovenskej republiky. Nosičom samotného erbu je pestrofarebný anjel, v štíte v hornej časti na modrom podklade sú dva skrížené strieborné meče s červenou rukoväťou, so zlatým chráničom a gombíkom, nad nimi je zlatá päťcípa koruna, pod mečmi červená ruža. Dolnú časť štítu vypĺňajú štyri strieborno-červená brvná.  Interpretácie erbu sa vysvetľujú rozlične: 1.  koruna predstavuje slobodné kráľovské mesto, skrížené meče predstavujú právo meča, udelené mestu kráľom Albertom r. 1438, ruža pod nimi je obyčajnou heraldickou figúrou. 2. koruna predstavuje slobodné kráľovské mesto, skrížené meče sú symbolom osady sv. Michala - bojovníka, červená ruža je symbolom osady sv. Alžbety.Interpretácia dolnej časti erbu: 1. Brvná sú najpravdepodobnejšie prevzaté zo štátneho uhorského erbu. 2. Brvná symbolizujú štyri osady, z ktorých vzniklo mesto Kežmarok.

1658  Ukončenie stavba hradnej kaplnky pre manželku Štefana II. Thökölyho. Umrela ako 22 ročná, zanechajúc 6 detí – najznámejším synom bol Imrich Thököly.

1678   Vypuklo povstanie kežmarského rodáka kniežaťa Imricha Thökölyho (1657 – 1705), namierené proti absolutistickej moci cisára z rodu Habsburgovcov. Spojil sa s Turkami, tí ho od roku 1682 považovali za uhorského kráľa. Povstanie bolo porazené, Thököly umrel vo vyhnanstve v Turecku.

 

Zdroj: Nora Baráthová

Fotografie: Základy kostola sv. Michala vykopané roku 1987. Hradná kaplnka. Imrich Thököly. Erbová listina Kežmarku (na titulke).