V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 predkladá Mesto Kežmarok výzvu na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v oblasti športu.

Predkladané žiadosti o dotácie musia obsahovať základné kritériá pre žiadateľa a podujatie v zmysle VZN č. 3/2016 a realizáciu podujatia, čerpanie dotácie a jej vyúčtovanie, ktoré prebehne v roku 2019.

Žiadosti sa predkladajú vo forme, ktorá je určená vo VZN č. 3/2016 na predpísanom tlačive s prílohami.

Termín na predkladanie žiadostí je do 7. júna 2019, do 14.00 hod. Žiadosti je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu v Kežmarku v písomnej forme.

Žiadosti prerokuje aj Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku. V balíku je celkovo 3000 eur, ktoré sa ešte môžu prerozdeliť.

Bližšie informácie dostanete na adrese: pavol.fejercak@kezmarok.sk.

Text VZN č. 3/2016 je tu: https://www.kezmarok.sk/download_file_f.php?id=815416.