Podtatranská  knižnica v Poprade, Školský úrad Poprad, Mestský úrad Kežmarok – oddelenie školstva, Centrum voľného času v Poprade vyhlasujú regionálnu súťaž v rétorike pre  žiakov základných a stredných škôl ŠTÚROV ZVOLEN 2017.

                                         
Podmienky účasti:

Záväzná prihláška - mailom: valeria.vasilkova@gmail.com do 25. apríla 2017.  

Dátum a miesto konania: 3. mája 2017 o 9.00 hod. v Podtatranskej knižnici v Poprade, Podtatranská ul. č. 1. 

 

Kategórie súťažiacich

I. kategória: (žiaci 4. – 6. ročníka)                                                                                            

Súťažiaci si vyžrebuje text /rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod./ v rozsahu asi 200 slov. 

Čas na prípravu: 15 minút                                                                                                   

Úloha: počas 3 minút rozpovedať obsah textu so samostatným dotvorením konca príbehu. 

II. kategória: (žiaci 7. – 9. ročníka)                                                                                                 

a/ Prednes doma pripravenej voľnej  témy - vyjadrenie vlastného názoru (úvaha),                                    

b/ Vyžrebovaná téma -  vyjadrenie vlastného názoru bez obmedzenia žánru.                                  

Čas na prípravu: 15 minút                                                                                                       

Čas na prednes: 3 – 5 minút 

III. kategória: (žiaci stredných škôl)
a/ doma pripravená téma – úvaha alebo výklad,
b/ vyžrebovaná téma – agitačný prejav, slávnostná reč, kultúrno-spoločenský prejav.
Čas na prípravu: 15 minút
Čas na prednes: 3 – 5 minút

 

Kritériá hodnotenia súťažiacich

I. kategória

1. Hodnotí sa ústny súvislý jazykový prejav zo stránky obsahu a formy:
    a/ obsahová správnosť, zrozumiteľnosť, výstižnosť a pravdivosť,
    b/ myšlienková nadväznosť,
    c/ výrazová súvislosť, ucelenosť,
    d/ gramatická presnosť a správnosť výrazov,
    e/ výslovnosť, prízvuk, dôraz, intonácia, tempo,
    f/ celkové vystupovanie /neverbálna komunikácia/.
2. Druh reprodukcie:
    a/ podrobná: žiak/žiačka reprodukuje vzor, pričom dodržiava jeho kompozíciu a štylizáciu. Ide o skrátenie textu s malými odchýlkami v štylizácii.
    b/ stručná: žiak/ žiačka musí odlišovať hlavné od vedľajšieho, zostručňovanie je spojené so štylizačnou úpravou s menšími zásahmi do celkovej stavby textu,
    c/ voľná: žiak/ žiačka rozpráva dej prečítaného textu podrobnejšie svojimi slovami, využíva primeranú slovnú a vetnú synonymiu,
    d/ kombinovaná: miestami podrobná a miestami voľná reprodukcia, zaraďuje aj citácie.
3. Dodržanie časového limitu.
4. Spôsob vlastného uvedenia textu.
5. Jednoznačné vypointovanie konca príbehu.

 

II. a III. kategória

1. Obsah a kompozícia:
    a/ originalita spracovania témy,
    b/ dodržanie myšlienkovej línie k pointe (logická nadväznosť textu),
    c/ presvedčivosť prejavu – osobná zainteresovanosť, výber rétorických prostriedkov (rečnícka otázka, zvolanie, apostrofa, enumerácia, prirovnanie, gradácia atď.).
2. Prednes:
    a) prozodické vlastnosti, intonácia (zmeny tempa a intenzity hlasu, melódia, pauza, dôraz),
    b) spisovná výslovnosť, artikulácia, práca s dychom.
3. Celkový dojem:
    a) vzhľad a úprava zovňajšku,
    b) postoj, kontakt s publikom,
    c) mimika, gestikulácia.

Súťaž bude hodnotiť trojčlenná  odborná porota, ktorú menujú organizátori súťaže.                     

Postup: Do celoslovenského kola (6. -7. júna 2017 vo Zvolene) postupujú len víťazi krajských/regionálnych  kôl v jednotlivých kategóriách.                                                                                       

Po ukončení postupového kola vypracuje predseda príslušnej kategórie spolu s organizátorom súťaže písomné vyhodnotenie podujatia.                                                                                    

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia.                                                                      


  PaedDr. Edita Pilárová, v. r.                                                          Mgr. Anna Balejová, v. r.

     vedúca ŠÚ Poprad                                                                            riaditeľka PK                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Záväzná  prihláška 

I. kategória 

Meno a priezvisko súťažiaceho:

................................................................................................................................

Adresa školy:  .......................................................................... PSČ  ..................... 
 
 
 

II. kategória 

Meno a priezvisko súťažiaceho:

................................................................................................................................. 

Adresa školy: .......................................................................... PSČ ........................

 

 

 

III. kategória 

Meno a priezvisko súťažiaceho:

................................................................................................................................. 

Adresa školy: .......................................................................... PSČ ........................

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ––––––––––––––––––––––––––––-

                                                                                              Riaditeľ/ka školy