Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl z celého kraja. Stalo sa tak vo štvrtok 20. júna na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde si plaketu prevzalo spolu 21 pedagógov a 20 žiakov. Symbolicky sa tak poďakoval za prácu a úspechy v školstve.

„Som veľmi rád, že náš kraj má na svojich školách pedagógov, ktorí svojich zverencov vzdelávajú s láskou a radosťou a tiež som hrdý na to, že tu máme žiakov, ktorí nás s úspechom reprezentujú a sú vzorom a obrovskou motiváciou pre ostatných svojich spolužiakov,“ povedal vo svojom príhovore predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Zároveň vyzdvihol, že tento rok sa ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl prvýkrát odovzdávalo nielen zástupcom štátnych, ale aj súkromných a cirkevných škôl – teda všetkých škôl v územnej pôsobnosti PSK.

Plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione, učiteľ múdrosti pre región – získalo 21 pedagógov. Návrhy na toto ocenenie posielali riaditelia škôl a o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. Z 21 ocenených laureátov je 8 učiteľov z Prešova, 3 z Popradu a Kežmarku, 2 z Bardejova, po jednom zástupcovi majú školy z Medzilaboriec, Svitu, Humenného, Čaklova a Levoče.

O návrhu na ocenenie žiakov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK, ktorá plaketu Lux mentium – Svetlo poznania udelila 20 žiakom. 10 ocenených žiakov je z prešovských stredných škôl, 2 z Popradu a po jednom zástupcovi majú školy v Bardejove, Kežmarku, Snine, Hornom Smokovci, Svite, Starej Ľubovni, Humennom a vo Vranove nad Topľou.

Obe udeľované krajské ocenenia s naším regiónom veľmi úzko súvisia. Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov, čo dodnes pripomína pamätná tabuľa na evanjelickom kolégiu. Lux mentium je názov diela významného filozofa a pedagóga Jána Bayera z Prešova, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 75 stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 škola v prírode a 1 školský internát. Na školách pracuje spolu 2 375 pedagogických zamestnancov a 1 011 nepedagogických zamestnancov, počet žiakov na dennom štúdiu dosahuje 21 305. Čo sa týka súkromných a cirkevných škôl, na území kraja je ich 34 a 1 štátna stredná škola. Počet žiakov denného štúdia na súkromných stredných školách je 2 771, na cirkevných 2 211 žiakov.

 

 

Ocenení pedagógovia 2019 – držitelia plakety Sophista pro regióne :

 

Mgr. Miroslava Gičová – SOŠ polytechnická A. Warhola, Medzilaborce

Mgr. Anna Jurgovianová – Súkromná spojená škola, Kežmarok

Ing. Marián Viňanský – Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

MVDr. Angela Strečková – Hotelová akadémia, Prešov

Ing. Vladimír Boroš – Spojená škola, Čaklov

Ing. Gabriela Vízváriová – Hotelová akadémia J. Andraščíka, Bardejov

Mgr. art. Miroslav Morochovič – Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov

PhDr. Marcela Cibáková – Obchodná akadémia, Poprad

Mgr. art. Jozef Česla – Stredná umelecká škola, Kežmarok

PhDr. Darina Siskovičová – Hotelová akadémia O. Brucknera, Kežmarok

Mgr. Denisa Matysová – Stredná odborná škola pedagogická, Prešov

Mgr. Miroslav Bednár – Stredná zdravotnícka škola, Poprad

Ing. Anna Repková – Hotelová akadémia, Humenné

PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. – Gymnázium, Poprad

RNDr. Eva Nebusová – SOŠ polytechnická A. Baťu, Svit

Mgr. Jela Zakarovská – Evanjelická spojená škola, Prešov

Ing. Daniela Bučková – Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

RNDr. Marcel Tribus – Gymnázium L. Stöckela, Bardejov

RNDr. Ing. Mária Vavreková – Stredná odborná škola podnikania, Prešov

PhDr. Soňa Polláková – Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča

Ing. Anton Muška – Spojená škola, Prešov

 

 

Ocenení žiaci 2019 – držitelia plakety Lux mentium:

 

Peter Škripko – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

Ján Maťufka – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

Miriam Feretová – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

Samuel Smoter – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

Anton Fecko – SPŠ technická, Bardejov

Jakub Baloga – SOŠ gastronómie a služieb, Prešov

Jakub Venglik – Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok

Adam Benko – Obchodná akadémia, Poprad

Dávid Dúbravský – SOŠ hotelová, Horný Smokovec

Aneta Dunajová – Cirkevná spojená škola, Snina

Matej Zámečník – Gymnázium, Poprad

Ján Vojtaššák – SOŠ polytechnická J.A. Baťu, Svit

Peter Nemergut – SPŠ elektrotechnická, Prešov

Andrej Tadeáš Bača – SPŠ elektrotechnická, Prešov

Erik Pavlišín – Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa

Dávid Pasternák – SOŠ technická, Humenné

Emil Lelák – Gymnázium J.A. Raymana, Prešov

Michal Lelák – Gymnázium J.A. Raymana, Prešov

Marek Valčo – Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad Topľou

Norbert Engeľ – SOŠ podnikania, Prešov

 

 

Charakteristika ocenených pedagógov:

 

Mgr. Anna Jurgovianová – riaditeľka Súkromnej spojenej školy v Kežmarku, ktorá sa venuje vzdelávaniu Rómov viac ako 20 rokov.

Výučba v škole vychádza z princípov Waldorfskej školy, kladúcej dôraz na výchovu umením a podporu tvorivosti žiaka a práve vďaka stupňovitému vzdelávaniu jej žiaci získavajú pocit úspechu i na medzinárodnej úrovni. Postupne otvorila 6 elokovaných pracovísk, kde sa venuje aj vzdelávaniu dospelých. Jej hlavným krédom je: „Nevieme urobiť všetky deti múdrymi, ale môžeme urobiť všetky deti šťastnými.“

 

PhDr. Darina Siskovičová – riaditeľka Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku.

Pracuje s láskou, náročnosťou a vnútorným presvedčením. Pod jej vedením sa škola mení na modernejšiu a dynamickejšiu inštitúciu, ktorá vychováva absolventov pre potreby praxe. Bola súčasťou duálneho vzdelávania v študijných odboroch kuchár a čašník, servírka a aktívnym zapájaním školy do projektov vytvára podmienky na zavádzanie nových technológií a moderných trendov do vyučovania. Jej vysoké pracovné nasadenie, flexibilita, zanietenosť, manažérske myslenie a schopnosť efektívneho riadenia vytvárajú pozitívne ovzdušie pre rozvoj školy.

 

Mgr. art. Jozef Česla – učiteľ odborných výtvarných predmetov na Strednej umeleckej škole v Kežmarku.

Úspešne pripravuje žiakov na výtvarné, grafické súťaže ako Moje neistoty, Malé grafické formy, Ekosúťaž a iné. Venuje sa aj príprave žiakov na stredoškolskú odbornú činnosť a aktívne pracuje v umeleckej rade školy. Je organizátorom výstav prác žiakov a spolu so žiakmi pripravuje rôzne prezentačné materiály. Je vzorom pre žiakov nielen z pozície učiteľa, ale aj svojou vlastnou tvorbou v oblasti grafických návrhov a realizácií poštových známok v náročnej technike oceľorytiny.

 

PhDr. Marcela Cibáková – učiteľka nemeckého jazyka a ruského jazyka na Obchodnej akadémii v Poprade.

Aktívne sa podieľa na organizovaní súťaží v nemeckom jazyku a je predsedníčkou okresnej a krajskej poroty olympiády v nemeckom jazyku, pre žiakov školy tiež organizuje výmenné pobyty v nemecky hovoriacich krajinách. Vyniká profesionálnosťou, odbornosťou a pracovitosťou a jej pedagogický takt, ľudskosť a empatia vytvárajú v škole pozitívnu atmosféru.

 

Mgr. Miroslav Bednár – riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Poprade.

Je tiež viceprezidentom asociácie stredných zdravotníckych škôl SR. Za jeho pôsobenia sa Stredná zdravotnícka škola v hodnotení INEKO dostala na 2. miesto v Prešovskom kraji a 13. miesto na Slovensku medzi odbornými školami a pod jeho vedením sa úspešne zapája do rôznych národných i medzinárodných projektov. Je podporovateľom odborných aktivít, športu i kultúrnych aktivít svojich žiakov a zamestnancov. Preferuje otvorenú sociálnu atmosféru, má zmysel pre inovatívne metódy a formy práce, pre tímovú spoluprácu, konštruktívne riešenie problémov a iniciatívne návrhy. Svojou činnosťou prispieva ku zvyšovaniu kvality a odbornosti vyučovania a je jednoznačne morálnym vzorom pre žiakov i zamestnancov školy.

 

PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. – riaditeľ Gymnázia v Poprade.

Pod jeho vedením sa výrazne zvýšila kvalita vyučovania, čo sa prejavilo úspechmi žiakov v súťažiach na celoštátnej i medzinárodnej úrovni v prírodovedných a jazykových olympiádach. Počas jeho pôsobenia bol zrenovovaný interiér školy, komplexne zrekonštruovaná telocvičňa, vybudovaný školský areál a športové ihriská. Je autorom konceptu športových tried na Gymnáziu. Škola pod jeho vedením dlhodobo dosahuje významné úspechy a je lídrom medzi gymnáziami.

 

RNDr. Eva Nebusová – riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite.

Škola pod jej vedením prešla zmenami, ktoré sa týkali nielen názvu školy, ale aj modernizácie priestorov, zlepšenia materiálno-technického vybavenia a premeny tradičnej školy na modernú, škola sa odborne vyprofilovala a zapojila do duálneho vzdelávania. Podporuje zapájanie školy do projektov ako Erasmus, Sokrates či Euroscola. Pracovné úlohy vykonáva veľmi zodpovedne a precízne a svoje vysoké odborné znalosti odovzdáva žiakom s plným nasadením a pedagogickým majstrovstvom. Vo vzťahu ku kolegom,  žiakom, rodičom i verejnosti je empatická a priateľská, no zároveň rešpektovaná autorita.

 

Charakteristika ocenených žiakov:

 

Jakub Venglik – žiak Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Školu reprezentoval v prírodovedných súťažiach, v ktorých dosahoval vynikajúce umiestnenia. Boli to matematická, fyzikálna a chemická olympiáda. V geografickej olympiáde sa stal víťazom krajského kola a postúpil na celoštátne kolo. Každoročne úspešne riešil úlohy v rámci súťaží Expert geniality show, Matematický klokan či Matematický náboj. Školu reprezentoval aj v športových súťažiach a pravidelne prispieval do školského časopisu o novinkách v prírodných vedách.

 

Adam Benko – cieľavedomý a kreatívny žiak Obchodnej akadémie v Poprade. Pravidelne sa zapája do stredoškolskej odbornej činnosti a každoročne svojimi prácami dosahuje popredné priečky. Aj v tomto školskom roku postúpil na celoslovenské kolo, kde svojou prácou Od bieleho plátna k modrému zlatu získal 1. miesto. Zapojil sa do projektu INOVEUM – podpora podnikania stredoškolákov a získal finálny grant. V relácii RTVS Remeslo má zlaté dno pracoval v skupine, ktorá sa zaoberala oživením modrotlače. Vydal tiež prospekt o modrotlači v Hranovnici, vykonáva sprievodcovskú činnosť v Podtatranskom múzeu v Poprade a tancuje vo folklórnom súbore Vagonár.

 

Dávid Dúbravský – žiak Strednej odbornej školy hotelovej v Hornom Smokovci v odbore kuchár, ktorý dokáže kreativitou a zodpovednosťou vykúzliť majstrovské diela. Dvere do kuchárskeho sveta mu otvorila celoslovenská súťaž Jeseň na Tokaji, tu získal titul absolútneho víťaza. V ďalšej súťaži SKILLS SLOVAKIA METRO CUP 2019 obsadila Dávidova receptúra prvenstvo a postúpil do semifinále v Nových Zámkoch, odtiaľ do finále v Bratislave, kde sa umiestnil na 2. mieste. Jeho životným krédom je láska k ľuďom a vareniu.

 

Matej Zámečník – žiak Gymnázia v Porade, ktorý každoročne reprezentuje školu a kraj v biologickej olympiáde. Je trojnásobným víťazom krajského kola, kde v minulom roku obsadil v celoštátnom kole 3. miesto. V tomto školskom roku znova postúpil na celoštátne kolo a v silnej konkurencii sa stal suverénnym víťazom a postúpil na medzinárodnú súťaž. Aktívne sa zapája aj do prírodovedných aktivít školy a vedie enviromentálnu komisiu žiackej školskej rady.

 

Ján Vojtaššák – ambiciózny a cieľavedomý žiak Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite. Zapojil sa do projektu Euroscola pod názvom Digitálna spoločnosť, aj do projektu Ambasádorská škola, ktorý bol organizovaný informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu a Helsinským výborom pre ľudské práva, kde sa stal vedúcou osobnosťou tímu na realizáciu aktivít projektu. Na podujatí Vedecká čajovňa vystúpil s príspevkom Prečo je dnes ťažké byť antifašistom v Spišskej Belej? A spolu s kamarátmi založil Beliansku kaviareň, v ktorej organizujú divadelné predstavenia, koncerty a hlavne diskusie na aktuálne témy. V škole organizoval simulované študentské župné i prezidentské voľby.

 

Erik Pavlišín – žiak Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni, ktorý je predsedom Mládežníckeho parlamentu a aktívne pracuje aj v žiackej školskej rade. Bol súčasťou iniciatívy Stop Hazardu v meste Stará Ľubovňa, Teraz idem voliť a organizoval sériu prednášok na tému Nebezpečný internet, ktoré boli zamerané na prevenciu voči kyberšikane. Zapája aj do školských implementovaných projektov, najmä v rámci Erasmus+, kde pôsobil v úlohe lídra. Je tiež členom redakčnej rady školského časopisu Gymploviny a je členom folklórneho súboru Ľubovňan, ktorý pôsobí pri Gymnáziu Terézie Vansovej. Založil facebookovú stránku školy, ktorú aj spravuje. Uverejnil tam viac ako 300 článkov a 700 fotografií.

 

Zdroj a foto: psk