Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský podpísal 28. júla 2020 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške takmer 5 milión eur pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“.

Zapojených je doň 5 vybraných župných stredných odborných škôl: SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok; SOŠ polytechnická A. Warhola Medzilaborce; SOŠ Jarmočná Stará Ľubovňa; SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce a Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov.

Cieľom projektu je:
- prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce
- zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania
- podpora vzniku partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelania a zamestnávateľmi
- zabezpečenie vzdelávania a profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov zapojených Stredných odborných škôl
- vytvorenie regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce
- podpora marketingových aktivít vrátane odborných konferencií na zvýšenie atraktivity odborov a zlepšenie náboru žiakov
- modernizácia materiálno-technického vybavenia zapojených škôl

Ide o jeden z prvých výstupov iniciatívy „Catching up Regions“ v komponente „Zvyšovanie kvality a efektívnosti stredoškolského vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji“. A zároveň o prvý národný projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – prioritná os Vzdelávanie, kde prijímateľom je samosprávny kraj.
S realizáciou začíname už v auguste s predpokladanou dĺžkou jej trvania 41 mesiacov.

 

Zdroj a foto: psk