Dňa 19. februára 2018 zasadala Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. V bohatom programe boli i body týkajúce sa podtatranského regiónu.

Rokovalo sa aj o školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Členovia komisie totiž odporúčajú zastupiteľstvu kraja, aby na najbližšom rokovaní schválil návrh zapojenia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK do Výzvy Úradu vlády SR na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.

V Podprograme č. 1 - výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom. Z nášho regiónu ide o Obchodnú akadémiu, Murgašova 94, Poprad.

V Podprograme č. 3 - výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ide o Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa.

V Podprograme č. 4 - nákup športovej výbavy ide o školy Hotelovú akadémiu O. Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok, Strednú umeleckú školu, Slavkovská 19, Kežmarok, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad, Obchodnú akadémiu, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa, Strednú odbornú školu technickú, Levočská 40, Stará Ľubovňa.

Ide o spolufinancovanie projektov škôl uvedených v uznesení s konečnou výškou spoluúčasti na kapitálové výdavky alebo bežné výdavky najmenej vo výške 5 % z poskytnutých finančných prostriedkov Úradom vlády Slovenskej republiky.

 

Zdroj: psk