Pod názvom „Múzeá ako kultúrne centrá – uchovávatelia tradície pre budúcnosť“ sa v dňoch 1. – 8. septembra 2019 konala 25. medzinárodná konferencia ICOM Kyoto 2019. 

Konferencie a následne aj valného zhromaždenia ICOM-u sa zúčastnili aj zástupcovia múzeí, galérií, zriaďovateľov a univerzít Slovenska. Svoje zastúpenie tu malo Ministerstvo kultúry SR, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Vysoká škola výtvarných umení a múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia i vyšších územných celkov. Celková účasť bola historický rekordná s počtom 4 200 účastníkov zo 118 štátov. Výnimočnosťou bol aj fakt, že aj denná účasť na konferencii bola stále vopred vypredaná.

Na konferencii bolo predložených niekoľko prelomových návrhov, o ktorých sa v budúcnosti má diskutovať a rozhodnúť. Jedným z najdiskutovanejších návrhov bola nová definícia múzea. Návrh novej definície múzea pripravoval pracovný tím z radov múzejníkov  od roku 2016 a na rokovanie valného zhromaždenia bola predložená v tomto znení:

Navrhovaná nová definícia múzea: „Múzeá sú demokratizujúce, všeobsažné a polyfonické priestory na tvorivé rozhovory o minulosti a budúcnosti. Identifikujú a posudzujú aktuálne konflikty a výzvy, uchovávajú artefakty a vzorky v dôvere spoločnosti, chránia rozmanité spomienky pre budúce generácie a zaručujú všetkým ľuďom rovnaké práva a rovnaký prístup k dedičstvu. Múzeá sú neziskové. Sú participatívne a transparentné, aktívne spolupracujú s rôznymi komunitami a pracujú pre ne, aby zhromažďovali, uchovávali, skúmali, interpretovali, vystavovali a približovali svet s cieľom prispieť k ľudskej dôstojnosti a sociálnej spravodlivosti, globálnej rovnosti a svetovému blahobytu".

Z dôvodu nedostatku času na diskusiu a pripomienkovanie jednotlivých národných komitétov bola nakoniec voľba o novej definícii múzea presunutá na jún 2020, počas valného zhromaždenia v Paríži. Tento dokumenty považuje ICOM sa prelomový a jasný odkaz smerom v politikom, vládam a verejnosti. Nová definícia múzea má v sebe reflektovať úlohy a povinnosti múzea v 21. storočí.  Aké má byť múzeum v 21. storočí, aké má plniť úlohy smerom k verejnosti a čo bude jeho poslaní ostali základnými otázkami, na ktoré je potrebné v najbližšej dobe zodpovedať.

Aktuálnou témou konferencie bol blok prednášok  pod názvom Múzeá v čase živelných pohrôm. Venovaný bol živelným pohromám a požiarom, ktoré zničili a deštruovali kultúrne dedičstvo nevyčísliteľnej hodnoty. Okrem hroziacich požiarov historických objektov sa upozorňovalo aj na iné živelné pohromy ako sú hurikány, tsunami či zemetrasenia. Tento blok prednášok bol mimoriadne aktuálne aj pre Slovensko a s ním spojená ochrana kultúrneho dedičstva. Na pripomenutie sme si ihneď spomenuli na vyhorený hrad Krásna Hôrka, či požiar kaštieľa Kunerad.

Prednášajúci v téme pod názvom Kultúrne dedičstvo v plameňoch – Kto bude ďalší? zamerali svoju pozornosť na požiar v Brazílskom národnom múzeu v Sao Paolo, požiar katedrály Notre-Dame v Paríži, hurikán Mária  na Costa Rice, zemetrasenie v Írsku. Samotná prednáška bola venovaný ničivým následkom tsunami na kultúrne dedičstvo. Výstupom tejto časti konferencie bude vytvorenie mapy rizikových oblastí s prihliadnutím na ohrozené kultúrne dedičstvo. Zdôraznená bola ešte  profesionálnejšia kooperácia všetkých zložiek záchrany kultúrneho dedičstva v prípade požiarov a živelných pohrôm, a to od múzejníkov, cez hasičov, profesionálov, regionálne vlády a inštitúcie. Zaujímavosťou bolo, že múzea pri týchto nepredvídateľných pohromách – katastrofách neboli prezentované iba zo strany poškodených, ale aj zo strany tých, ktorí poskytovali pomoc a morálnu podporu poškodený. Tento konkrétny príklad bol prezentovaný Múzeom Meseo de Arte de Ponce v Porto Ricu.

Veľká pozornosť sa venovala múzeám ako  základnej substancii lokálneho rozvoja. Tento konkrétny blok bol za účasti OECD, ktorého zástupkyňa nazvala múzeá a kultúrne dedičstvo srdcom ekonomiky. Ďalšími blokmi boli ústredné témy: Múzeá a zbierky ázijského umenia vo svete, Kurátorstvo udržateľnej budúcnosti prostredníctvom múzeí a Nová definícia múzea.

Počas trvania konferencie bolo pripravených množstvo zaujímavých a inšpiratívnych výstav a expozícií. Účastníkom boli pripravené exkurzie s kvalitným sprievodným programom.

Už dnes sa môžeme tešiť a držať palce kolegom z Českej republiky, kde sa bude konať najbližšia 26. medzinárodná konferencia ICOM – Praha 2022.

 

Spracoval: PhDr. Dalibor Mikulík

  

Zdroj a foto: psk