Inštitúcie a organizácie z Prešovského kraja môžu aktuálne žiadať o európske zdroje z cezhraničného programu Interreg pre projekty spojené s adaptáciou na zmenu klímy a ochranou pred prírodnými katastrofami. Návod ako na to im poskytlo odborné školenie realizované Spoločným sekretariátom programu v spolupráci s regionálnym kontaktným bodom na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok je otvorená do konca marca 2023 a suma určená na financovanie projektov predstavuje viac ako 12 miliónov eur.

Slovenskí žiadatelia o príspevok z cezhraničného programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 sa školili k štandardným projektom v rámci priority s názvom K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie. Stretnutie pripravil regionálny kontaktný bod krajskej samosprávy a určený bol pre organizácie a inštitúcie fungujúce na území Prešovského kraja. Vo veľkej zasadačke Úradu PSK sa v stredu 18. januára stretlo celkovo 75 účastníkov.

Bezplatné školenie sa zameralo na oprávnené aktivity štandardných projektov v oblasti životného prostredia – klímy a biodiverzity. Konkrétne v prípade klímy ide o projektové zámery zacielené na jej zmeny a tiež na prevenciu rizika katastrof a odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy. Cieľom v oblasti biodiverzity je posilnenie ochrany  a zachovania prírody i zelenej infraštruktúry aj v mestských oblastiach. A tiež zníženie znečistenia.

Na školení odzneli informácie o samotnom programe cezhraničnej spolupráce a jeho aktivitách. Odborní garanti priblížili logiku programu, rozpočtovanie a povinnú propagáciu projektov a ich systém hodnotenia i výberové kritériá. Venovali sa aj informáciám k žiadostiam o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a špecifikovali povinné  prílohy pre danú výzvu.

 

Lehota na predkladanie žiadostí v rámci výzvy je stanovená do 31. marca 2023 a ich vyhodnotenie sa predpokladá v júni 2023. Maximálne spolufinancovanie z EFRR je 80% oprávnených výdavkov, pričom maximálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 2 mil. eur a minimálna 200-tisíc eur. Obdobie realizácie ich projektov je následne stanovené na 24 mesiacov. V centre pozornosti budú to zámery, ktoré prispejú k zmierneniu negatívnych následkov zmeny klímy v cezhraničnom meradle a tiež k zlepšeniu spolupráce v oblasti cezhraničného krízového riadenia. Priniesť by mali aj nové analýzy, výskumy, zlepšenia, stratégie či akčné plány k danej téme.

Školenia k aktuálne vyhláseným  výzvam Programu Interreg pokračujú ďalej, tentoraz na poľskej strane. Posledné by sa malo uskutočniť začiatkom februára online a týkať sa bude používania aplikácie WOD 2021, ktorá je určená na predkladanie žiadosti o príspevok.

 

Zdroj: psk