V pondelok 29. januára 2018 sa uskutočnilo 2. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, na ktorom bolo prijatých viacero dôležitých administratívnych uznesení, ktoré sa týkajú budúceho chodu najvyššieho krajského orgánu.

Poslanci skonštatovali zvolenie Milana Majerského z Levoče do funkcie predsedu kraja a menovite 62 zvolených poslancov.

 

Hneď na tomto prvom riadnom rokovaní schválili poslanci financovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov - 2. etapa“ plánovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. Ide o spolufinancovanie ciest Slovenská Ves – Spišská Stará Ves a Haligovce – Spišská Stará Ves, ktoré sú v kežmarskom okrese. Obidve cesty sa nachádzajú v lokalite Pieninského národného parku.

Spolufinancovanie bude vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov v rámci schváleného projektu „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. etapa“ z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške 174 571 eur.

 

Poslanci schválili i zásady odmeňovania poslancov a členov komisií – neposlancov. Zriadili 11 komisií. Zástupcovia kežmarského okresu v PSK sú v týchto komisiách: Štefan Bieľak je členom Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, Ján Ferenčák je členom Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu, Pavel Hudáček je členom Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a dvaja poslanci Pavol Slovík a Ján Hencel sú členmi Komisie zdravotníctva, kde Pavol Slovík je jej podpredsedom.

 

Na rokovaní bolo aj hlasovanie o zástupcov samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti v jednotlivých okresoch. Za okres Kežmarok boli do tohto výboru zvolení Pavel Hudáček a Štefan Bieľak.

 

Poslanci odhlasovali aj kalendár svojich zasadnutí. V roku 2018 ich budú mať ešte sedem. To najbližšie 5. marca 2018, z ktorého Kežmarský informačný express opäť širokej verejnosti priblíži hlavné rokovacie body, aby občania v regióne boli informovaní o smerovaní a aktivitách vedenia nášho kraja.

 

Fotografie: archív psk