Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský vzhľadom na vysoké mrazy a nepriaznivé počasie zvlášť pre ľudí bez domova požiadal sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK o zhovievavosť – zmiernenie podmienok pri prijímaní ľudí bez domova. Týmto chce prispieť k eliminovaniu hrozby ďalších ohrození na životoch a zdraví ľudí bez domova.

Útulok môže využívať fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb (základná osobná hygiena, príprava stravy, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva) a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie ubytovanie užívať.

Prešovský samosprávny kraj má v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 5 útulkov a v rámci kraja registrovaných celkom 15 takýchto zariadení.

Celková kapacita v kraji (verejní a neverejní poskytovatelia) je cca 350 miest.

 

Zdroj: psk