Dňa 04. novembra 2022 privítala riaditeľka kežmarskej Súkromnej spojenej školy, Biela voda Anna Jurgovianová v priestoroch školy poslanca Európskeho parlamentu Petra Polláka.

Pána poslanca EP pozvali žiaci a vedenie školy, aby spoločne oslávili Medzinárodný deň rómskeho jazyka (Maskarthemengo Dyves Romane Chibjako, International Day of Romani Language), ktorý sa oficiálne oslavuje 05.novembra a vyučuje sa na tunajšej škole spolu s literatúrou a reáliami, ako na jednej zo 6 škôl na Slovensku.

Program si žiaci školy pripravili veľmi bohatý. Po príhovore hosťa pána P. Polláka a riaditeľky školy, vystúpila školská mládežnícka skupina Terňi Voďi s hudobno-dramatickým pásmom pod vedením Lucie Krajňákovej a Martina Mišalku, vyučujúcich na SSŠ, Biela voda. Po veľmi profesionálnom vystúpení študentov zameranom hlavne na poéziu a hudbu, ktorú mládežníci čerpajú z kníh Rómskych spisovateľov a známych hudobníkov, nasledovala gastro-ochutnávka rómskych jedál, ktoré si pripravili pre hostí žiaci učebného odboru kuchár-čašník a po medzinárodnej kuchyni, ktorú varili 26.09.2022 počas Európskeho dňa jazykov, bolo toto varenie jedál ďalšou zaujímavou prezentáciou praktickej prípravy týchto mladých šikovných čašníkov. Atmosféra tak bola plná temperamentu, pozitívnej energie a lákavých vôní jedál.

Súčasťou tejto akcie bolo aj vyhodnotenie základného kola výtvarnej súťaže - Farebný svet (Coloriskeri luma), do ktorej sa zapojila aj kežmarská škola. Bol to už 14. ročník, ktorého cieľom bolo aby žiaci a žiačky vytvorili plagát na koncert známej huslistky a umeleckej vedúcej, ktorá spolupracuje s Nadáciou - Divé maky, Barbory Botošovej. Zo šiestich prihlásených prác odborná porota hodnotila práce v základnom kole. Do celoštátneho kola postúpili dva výtvarné práce žiačok školy, a to od Laury Hangurbadžovej a Terézie Bačovej.

V tejto škole študuje na 6 elokovaných pracoviskách v 12 učebných odboroch zameraných prevažne na remeselnú zručnosť niekoľko desiatok úspešných mladých Rómov a Rómok.

V predchádzajúcom roku podľa štatistík ÚPSVaR bolo iba 13,9% absolventov školy evidovaných ako uchádzačov o zamestnanie. Väčšina je zamestnaná v stavebných firmách a firmách automobilového priemyslu. Riaditeľka školy pevne dúfa, že aj naďalej žiaci školy z Bielej vody v Kežmarku budú úspešne reprezentovať školu na celoslovenských súťažiach a výstavách a zamestnanosť absolventov bude pozitívnym príkladom aj pre ostaných mladých Rómov a Rómky. Záujem o dokončenie si štúdia na tejto škole prejavujú posledné roky aj ďalší rodinní príslušníci terajších, či bývalých žiakov, čo svedčí o tom, že vzdelanie a práca sú pre čoraz častejšie dôležitou súčasťou života a ten sa tak postupne mení u mnohých z nich.

 

Krátko z histórie a súčasnosti rómskeho jazyka

Deň 5. november bol vyhlásený za Medzinárodný deň rómskeho jazyka v roku 2009 na medzinárodnej konferencii v chorvátskom Záhrebe, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia 15-tich krajín Európy. Medzinárodný deň rómskeho jazyka je pripomienkou a zároveň oslavou jazyka, ktorým sa je možné dohovoriť takmer v každej európskej krajine. Bohatosť a rôznorodosť rómskeho jazyka dokazuje množstvo dialektov. Len na Slovensku Rómovia hovoria tromi hlavnými dialektmi: dialektom rumungro Rómov, dialektom olašských Rómov a dialektom maďarských Rómov, pričom existuje niekoľko ďalších subdialektov zároveň.

Rómsky jazyk bol na Slovensku štandardizovaný v roku 2008. V Slovenskej republike je možnosť tento jazyk študovať na Ústave romologických štúdií na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre od roku 1990 a od 1.9.2020 aj na . Okrem toho pracovisko organizuje jazykové kurzy pre verejnosť a v oblasti rómskeho jazyka a romológie realizuje výskumy. Rómsky jazyk je možné študovať aj na Ústave rómskych štúdii Prešovskej univerzity, kde je pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktoré z formálneho hľadiska patrí k jedným z najmladších na PU. Oficiálne vzniklo k 1. januáru 2011 a počas svojej existencie na ňom pôsobili také zvučné mená ako sú antropológ Mgr. Alexander Mušinka, PhD. , etička PaedDr. Mária Berezovská, sociálny ekonóm RNDr. Miroslav Pollák, historička a etnologička Mgr. Lucia Segľová, PhD., a iní.

 

A čím je Medzinárodný deň rómskeho jazyka dôležitý pre Rómov?

Je prostriedkom na vyjadrenie identity a hrdosti, ktorou vyjadrujú svoje postavenie a príslušnosť k rómskej národnostnej menšine, je príležitosťou pre zvyšovanie povedomia občanov Slovenskej republiky o právach rómskej národnostnej menšiny u nás a v Európe, je oslavou rómskeho jazyka, ktorý je pre Rómov a Rómky a pre mnohých ďalších aj jazykom materinským.

Štandardizácia rómskeho jazyka sa považuje za nesporne pozitívny krok, vďaka ktorému sa vytvorili legislatívne základy pre vzdelávanie a výchovu v rómskom jazyku, vrátane používania jazyka na verejnosti vo verejnom kultúrnom živote a v sociálnej sfére.

Medzi Rómami možno nájsť veľa vynikajúcich predstaviteľov nielen z radu hudobníkov, ale aj iných oblastí umenia. Medzi známu spisovateľku patrí Elena Lacková, autorka mnohých poviedok, rozprávok a rozhlasových hier.

Ďalšie známe rómske osobnosti: Dezider Banga – šéfredaktor časopisu Róma a spisovateľ.

Bartolomej Daniel – prvý rómsky historik, odborný pracovník Múzea rómskej kultúry.

Rudolf Dzurko – najvýznamnejší amatérsky výtvarník .

Eugen Fejco – prvý rómsky rímsko-katolícky kňaz.

Známi speváci – Tina, Rytmus...

Vedeli ste, že jedným z najznámejších Rómov bol herec, komik, režisér a producent Charlie Chaplin?  

 

Zdroj a foto: Mgr. Janka Hanečáková, Anna Jurgovianová