Letné počasie praje najmä cestárom a, čo je dôležité, aj tým, ktorí pracujú na kežmarskom moste. Ako postupuje samotná realizácia rekonštrukcie mosta v Kežmarku na ceste 1/66 sme sa dozvedeli priamo od zástupcov Slovenskej správy ciest, ktorá spadá pod Ministerstvo dopravy a danú rekonštrukciu mosta realizuje.

Od odovzdania staveniska boli na predmetnej stavebnej akcii realizované nasledovné práce: búranie ríms a vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii a zemné práce na predpolí mosta a sondovanie vodovodu, ktorý je v kolízii s prácami na rekonštrukcii mosta. Nad rámec bola realizovaná preložka VN vedenia, ktoré sa nachádzalo pod provizórnou obchádzkou a ktoré bolo vplyvom dopravy po panelovej ceste poškodené.

Od marca 2023 bola namontovaná lávka pre prístup pod mostnú konštrukciu, zamerala sa nosná konštrukcia pre úpravu nivelety, vybúrali sa otvory pre vstup do komôr mosta, uskutočnila sa príprava na vrty pre deviátory, rozmerala sa nosná konštrukcia – šírka komôr, pozdĺžnikov a priečnikov, uskutočnili sa vrty pre deviátory v nosnej konštrukcii, vybúrali sa ďalšie otvory v mostnej doske 80/80 cm 8 ks a vykopala sa druhá sonda pre prekládku vodovodu.

Práce na samotnom moste nie sú z pohľadu bežných účastníkov dopravy bežne viditeľné nakoľko v súčasnosti sú práce sústredené na osadenie deviátorov (prípravky na vedenie dodatočne predpínacích káblov) a prevažná časť stavebných prác je vykonávaná na nosnej konštrukcii mosta (pod mostom), resp. vo vnútri komôr mosta.

Až po osadení deviátorov a predopnutí predpínacích káblov na 50% navrhovaného predpätia, bude možné začať práce na samotnej nosnej konštrukcii. Dôležité je, že práce pokračujú v súlade s predloženým harmonogramom prác a iba pripomíname, že rekonštrukcia kežmarského mosta by mala trvať 9 mesiacov, čo znamená do konca kalendárneho roka 2023.

„Teším sa z aktívneho prístupu zhotoviteľa. Na základe mojej komunikácie so Slovenskou správou ciest som sa dozvedela, že zhotoviteľ pokračuje podľa časového harmonogramu, niektoré veci sú dokonca urobené v predstihu, za čo mu patrí moja veľká vďaka, “ povedala poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Jana Majorová Garstková.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj úprava vozovky – asfaltu z oboch strán mostu a taktiež dôjde k odstráneniu dočasných mostov. Ak práce nepreruší zima, zhotoviteľ vidí priestor aj na skoršie odovzdanie mostu do prevádzky. V prípade tuhej zimy sa odovzdanie posunie na jar 2024. Preto si želajme iba dobré počasie.

 

Pavol Humeník