Pondelok 8. 4. 2019 bude pre život Kežmarčanov pamätný. V priebehu pár hodín sa uskutočnili dve dôležité skutočnosti, ktoré majú spojitosť nielen s krátkou, ale i ďalekou budúcnosťou života Kežmarčanov.

O 16.00 h sa na historickej radnici malo uskutočniť mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva. Hlavným bodom rokovania bolo schválenie návratnej finančnej výpomoci poskytovanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky na „Dobudovanie zimného štadióna“ a na „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“. O dve hodiny neskôr sa uskutočnilo na sídlisku Juh stretnutie s občanmi mesta, ktoré bolo zvolané kvôli novým skutočnostiam v spore medzi mestom Kežmarok a obcou Ľubica o časť daného sídliska. Na obidve akcie zvolával primátor mesta.

 

Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva sa napokon začalo o pol hodinu neskôr a aj keď malo rokovanie zastupiteľstva prakticky iba jediný hlavný bod a poslanci vedeli, že o 18.00 by už mali byť poslanci na stretnutí s občanmi, do rokovania poslancov sa netradične dostala i prestávka, čo rokovanie zbytočne natiahlo. I to naznačuje, že téma rokovania bola veľmi dôležitá a mali by byť jasné odpovede na položené otázky. Na všetky sa však poslanci odpovedí nedostali, pretože rozprava k danému bodu bola ukončená napriek tomu, že niektorí poslanci mali ešte otázky k danému bodu.

 

Na rokovaní išlo o schválenie návratnej finančnej výpomoci, ktorou sa Kežmarok finančne zaviaže na nasledujúcich 10 rokov. Poslanci následne schválili pomerom 10:3 danú finančnú výpomoc z Úradu vlády Slovenskej republiky.

 

Daná výpomoc, vo výške 3 500 000 eur, sa zrealizuje takýmto splátkovým kalendárom: 

- splátka v roku 2020 150 tis. eur

- splátka v roku 2021 150 tis. eur

- splátka v roku 2022 250 tis. eur

- splátka v roku 2023 250 tis. eur

- splátka v roku 2024 350 tis. eur

- splátka v roku 2025 350 tis. eur

- splátka v roku 2026 450 tis. eur

- splátka v roku 2027 450 tis. eur

- splátka v roku 2028 550 tis. eur

- splátka v roku 2029 550 tis. Eur

 

O krátku reakciu na dané rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva Kežmarský informačný express požiadal poslanca mestského zastupiteľstva a člena finančnej komisie pri zastupiteľstve Jaroslava Maitnera.

 

Prečo bolo mimoriadne mestské zastupiteľstvo zvolané na rovnaký deň (16.00 h), kedy bolo na tento deň zvolané aj verejné zhromaždenie s občanmi (18.00 h)? Veď išlo o obidve veľmi dôležité akcie pre samotné mesto a obidve si vyžadovali dostatočne dlhý časový priestor? To je otázka na primátora, mimoriadne zastupiteľstvo aj stretnutie s občanmi zvolával on. Za mňa konštatujem, že to nebolo celkom šťastné riešenie. Stále však bolo reálne na mimoriadnom zastupiteľstve pôžičku poctivo prediskutovať, keby prebiehalo profesionálne.

Kedy ste sa ako člen finančnej komisie dostali materiály k tak dôležitému bodu akým je pôžička za 3,5 milióna eur? Finančnú výpomoc poskytol úrad vlády. Tá o poskytnutí pôžičky rozhodla 20. marca 2019.  Materiály na komisiu boli členom finančnej komisie doručené elektronickou poštou 29. marca. Finančná komisia o pôžičke rokovala 2. apríla 2019.

Na čo konkrétne je výpomoc mestu určená? Výpomoc je určená na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti vo výške 1,5 mil. euro a na dobudovanie zimného štadiónu vo výške 2,0 mil. euro.

Potrebuje Kežmarok nutne tieto investície, keďže ide o dosť značnú pôžičku? Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti považujem za zmysluplný projekt. Koncentrácia zdravotníckych zariadení a lekárov do nových moderných priestorov má potenciál posunúť život obyvateľov k lepšiemu a v konečnom dôsledku ešte mesto zhodnotí svoj majetok. Je potrebné ale priznať, že neexistuje žiadna štúdia realizovateľnosti a udržateľnosti projektu. Že by to mohlo fungovať je skôr asi také všeobecné očakávanie. Čo sa týka zimného štadióna, okrem 2,0 mil. euro z pôžičky má v tomto roku v rozpočte schválené investície vo výške ďalších 570 000 euro. Rekonštrukciu štadióna považujem za nezvládnutý projekt v úplne každej jednej fáze. Od nastavenia projektu, cez verejné obstarávanie projektovej dokumentácie a dodávateľa stavby až po súčasný stav, kde sa práve robí rekonštrukcia rekonštrukcie a v rámci protipožiarnych opatrení sa upravujú tribúny a rozširujú únikové trasy. Navyše prevádzku "zimáku" bude musieť mesto každoročne dotovať sumou v desiatkach tisíc euro. Celková finančná náročnosť tohto projektu podľa mňa nezodpovedá požadovanému účelu a rozsahu využitia.

Bolo potrebné naháňať čas kvôli daným prerokovaným bodom? Bola daná výpomoc termínovo ohraničená? Bolo nám povedané, že posledný dátum na súhlas zastupiteľstva s pôžičkou je pondelok 8. apríla 2019. Pre úplnosť, v uznesení vlády SR o poskytnutí finančnej pomoci je termín do 30. apríla 2019.

Prečo sa vlastne mesto rozhodlo požiadať o veľkú finančnú výpomoc, čím sa výrazne zadlžilo na najbližších 10 rokov, keď mu hrozí, že dlhodobo príde o štvrtinu rozpočtu, keď prehrá súd s Ľubicou? Reálne riziká pre mestský rozpočet hrozia aj z iných prebiehajúcich súdnych sporov. Tiež teraz žijeme v dobrých časoch, ale môže prísť o pár rokov kríza, klesne výber daní a rozpočty samospráv môžu výrazne klesnúť. Určite si možné hrozby na splácanie pôžičky zaslúžili širšiu analýzu a diskusiu.

Má mesto na to, aby si mohlo dovoliť túto výpomoc splácať? V súčasnosti je mesto v dobrej kondícii, splátky nie sú problém. Niektoré riziká som už spomínal. Do úvahy ale treba brať aj fakt, že nás v meste čakajú ďalšie finančne náročne problémy a výzvy.

Aké sú, podľa vás, argumenty za túto výpomoc a aké sú proti nej? Argumentom za sú určite nulové úroky. Hlavným argumentom proti, je pre mňa účelová viazanosť na dobudovanie zimného štadióna. Viem si predstaviť aj zmysluplnejšie investované 2 mil. eur.

Na zastupiteľstve vraj bola násilne ukončená rozprava k danému bodu, pričom išlo o bod, kde sa mesto zadlžuje na 10 rokov?! Rozprava bola ukončená po procedurálnom návrhu. Ako dôvod bol uvedený časový konflikt s ďalším stretnutím s občanmi. Rokovanie zastupiteľstva však bolo, podľa môjho názoru, vedené neprofesionálne. Meškal začiatok, uvedenie bodov bolo zbytočne dlhé, zbytočne bola vyhlásené prestávka. Z môjho pohľadu hlavným dôvodom časového stresu bolo práve toto, nie druhé stretnutie.

 

Z rokovania mimoriadneho rokovania zastupiteľstva nestranný pozorovateľ môže mať dojem, akoby aj dobré myšlienky mali v pozadí svoje ALE. Dve náročné akcie dať na jeden deň určite nebol dobrý nápad. Potom sa zdá, akoby nám niekto ponúkal dobrú vec či myšlienku, za ktorou sa schováva niečo iné. Nik predsa nepochybuje, že potrebujeme zvýšiť zdravotnú starostlivosť v meste, no možno nevieme čítať medzi riadkami, aby sme zhodnotili čo bude s nami o 10 rokov. Kto z nás vie o 9 či 10 rokov, keď budeme splácať vyše pol milióna eur, či sme v roku 2019 urobili dobre alebo nie? Suma je veľká, riziko ale asi tiež...