Mesto Kežmarok uverejnilo Výzvu pre športové kluby na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016.

Samotná výzva je zverejnená aj na úradnej tabuli mesta, či už na webovom sídle, tak i fyzicky.

Termín na podávanie žiadostí je 24. január 2022.

V prílohách sú tlačivá na predkladanie žiadosti.

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3_2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3_2016 - príloha č.1 - Žiadosť

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3_2016 - príloha č. 1 - Žiadosť

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3_2016 - príloha č. 2 - Vyúčtovanie