Významná modernizácia kežmarskej školy pripravujúcej žiakov v gastro a agrosektore je vo finále. Po obnove pracoviska v Rakúsoch a vybudovaní minifarmy v Pradiarni je zrekonštruovaná už aj jej hlavná historická budova na Kušnierskej bráne. Komplexnou premenou prešla zvonku i zvnútra a pribudla jej tiež nová konferenčná miestnosť so školským bistrom či študentský park. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ školy do tohto objektu investoval takmer 4 milióny eur. Hodnota celého projektu v SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku sa však šplhá až k 10,5 milióna eur.

Prešovská krajská samospráva aktuálne finalizuje ďalšiu investičnú školskú akciu, ktorú realizuje v rámci iniciatívy Catching-up Regions. Tentoraz sa týka kežmarskej SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku a jej troch objektov nachádzajúcich sa v troch rôznych lokalitách. Po odovzdaní vynoveného Elokovaného pracoviska v Rakúsoch a novej minifarmy v Pradiarni do užívania je za 3,9 mil. eur ukončená už aj rekonštrukcia jej hlavnej budovy na Kušnierskej bráne. Projekt v kežmarskej škole si pritom celkovo vyžiada investíciu takmer 10,5 mil. eur, kde 8,1 mil. eur sú investície do stavebnej časti a ďalších 2,3 mil. eur do materiálno-technického dovybavenia objektov. PSK ho financuje cez program IROP a vlastné zdroje, ktoré sú vo výške  1,6 mil. eur.

„Môžeme smelo povedať, že sme tu v Kežmarku spoločným úsilí a vďaka európskym  zdrojom vybudovali moderné centrum pre agro a gastrosektor či pre budúcich veterinárov a operátorov. Národnou kultúrnou pamiatkou na Kušnierskej bráne projekt završujeme, pričom tento objekt je takpovediac čerešničkou jednak preto, že je to hlavná budova školy a zároveň tým, že sme tu vybudovali nové konferenčné centrum a študentský park s oddychovou zónou. Študenti sa tu teda budú vzdelávaťa naberať zručnosti v príjemnom  prostredí. Táto rekonštrukcia bola viac ako zaujímavá aj vzhľadom na historický akcent budovy, kde sa napríklad zachovalo historické zábradlie a dokonca počas prác v parku objavili vzácne archeologické fragmenty bývalého opevnenia mesta – jeho brány. A my to vnímame ako akúsi symboliku k bráne k modernému školstvu,“ ozrejmil projekt na Kušnierskej bráne župan Milan Majerský.

Hlavná budova školy, v Kežmarku známej ako červená, ktorá je od roku 1956 zapísaná medzi národné kultúrne pamiatky, prešla modernizáciou počas dvoch etáp. A to pod stavebnou taktovkou spoločnosti GMT projekt, spol. s r.o., Bardejov a architektonického návrhu štúdia Tatra ateliér Poprad. Prvá vo finančnom objeme 1,69 mil. eur prebiehala od januára 2022 do začiatku aktuálneho roka. Sústredila sa na obnovu fasády a opravu strechy, rekonštrukciu kanalizácie, rozvodov plynu i oplotenia. Priniesla tiež obnovu oplotenia, vytvorenia bezbariérového prístupu na komunikácie a parkovisko a v neposlednom rade vybudovanie nového konferenčného centra s rozlohou približne 24x13 metrov, kde nechýba školské bistro. Kongresová miestnosť s hlavnou budovou sa navyše prepojila vybudovaním nového prechodu.

Od februára 2023 sa začala realizovať druhá etapa projektu za 2,27 mil. eur. Zamerala sa na modernizáciu samotného interiéru budovy. Konkrétne sa tu zrealizovali nové omietky a podklady v triedach i kabinetoch či vysprávky historických podláh na chodbách. A rekonštrukciu majú za sebou tiež hygienické zariadenia. Modernizáciou následne prešlo zázemie telocvične, presnejšie jej suterén, chodba, šatne, sprchy a WC, ale napr. aj vzduchotechnika. 

Ďalšie činnosti sa už realizovali v exteriéri školy. Zrekonštruoval sa študentský park vrátane chodníkov i terás a v rámci vzniknutej oddychovej zóny sa osadili nové lavičky, prístrešok a zariadenia pre workout. A súčasťou sa stala aj nová parková výsadba.

„Na tento deň, kedy naša škola dostane nový vzhľad zvonku aj zvnútra, sme trpezlivo čakali 29 rokov a naozaj sme sa dočkali toho, že sa naše predstavy zhmotnili do reality, ktorú dnes vidíme a stojí to za to. Či už čo sa týka vonkajších priestorov, interiéru, vynovenej telocvične, ale aj vybudovaného nového konferenčného centra, ktoré nám bude slúžiť na realizáciu dní otvorených dverí či burzy škôl, ako aj v rámci rôznych osláv. Do konca roka tu ešte dovybavíme laboratóriá a tri triedy, kde budú odborné učebne. A potom nám ostáva to tu udržiavať, prípadne zveľaďovať, a najmä pritiahnuť mladých, resp. nadchnúť budúcu generáciu k vzdelávaniu odborných predmetov,“ doplnil riaditeľ SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku Stanislav Marhefka.

Aktuálne do konca prebiehajúceho roka nielen tento objekt, ale aj budovy v Rakúsoch a Pradiarni budú materiálne a technicky dovybavené za 2,3 mil. eur. Pôjde o vybavenie konferenčného centra, odborných laboratórií, nové gastrozariadenie a poľnohospodársku techniku, ale aj o vybavenie pitevne či vyšetrovne zvierat, a napokon tiež o nové zariadenia pre spracovanie plastov.

„Iniciatíva Catching-up Regions prináša do stredného odborného školstva na Slovensku nový impulz prostredníctvom investícií do modernizácie, inovácií, zlepšenia kvality a infraštruktúry odborného vzdelávania a prípravy. Jedným z reálnych výsledkov je aj vybudovanie moderného vzdelávacieho centra pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo s vybavením na európskej úrovni pre Strednú odbornú školu agropotravinársku a technickú v Kežmarku. To by nevzniklo bez spolupráce Svetovej banky, zástupcov Prešovského samosprávneho kraja a podpory Európskej komisie,“ vyzdvihla Andrea Hagovská, expertka na oblasť odborného vzdelávania a prípravy zo Svetovej banky. 

Projekt Zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, kde aktuálne študuje 554 žiakov v odboroch ako cukrár kuchár, kuchár pekár, mliekar a syrár, mechanik pôdohospodárstva, veterinárne zdravotníctvo a hygiena, agromechanizátor, a hygiena či autoopravár-mechanik, dopĺňajú rovnako ako pri ostatných pilotných vzdelávacích inštitúciách zapojených do iniciatívy obiehajúcich regiónov Catching-up Regions aktivity tzv. národného projektu. Zamerané sú prioritne na inovácie vzdelávacích školských programov aj na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

 

Zdroj a foto: psk