V polovici septembra 2020 zasadal nový Výbor pre rozvoj okresu Kežmarok. Ten kreuje prednosta Okresného úradu v Kežmarku. Tým sa stal od augusta 2020 Ing. Vladimír Škára, ktorý pozmenil jeho zloženie.

Výbor pre rozvoj okresu Kežmarok plní v oblasti podpory najmenej rozvinutých okresov koordinačné úlohy s cieľom zabezpečiť participáciu sociálno-ekonomických partnerov v okrese. Má sedem členov.

S cieľom, aby sa nestratila kontinuita s predošlým výborom ponechal nový prednosta okresného úradu 50 percent členov z predchádzajúceho výboru a 50 percent členov vymenil. Vo výbore ponechal Kežmarčanku Ing. Janku Gantnerovú, ktorá je aj poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ďalej ponechal vo výbore aj primátora mesta Spišská Belá Jozefa KunuIng. Mariána Tokára, poslanca obce Veľká Lomnica. Ako nových členov delegoval do výboru Ing. Matúša Poláka, poslanca Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ako zástupcu mesta Kežmarok, namiesto primátora mesta Kežmarok Jána Ferenčáka, ďalej nominoval do výboru Ing. Jána Kapolku, starostu obce Ľubica namiesto starostu obce Lechnica Jozefa Musalu a nominoval ešte Ing. Zlaticu Čubanovú, pracovníčku kežmarského Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá nahradila riaditeľa kežmarského Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Sýkoru Kežmarok.

Na svojom zasadnutí nový Výbor pre rozvoj okresu Kežmarok menoval členov hodnotiacej komisie za okres Kežmarok, a to Jaroslava Maitnera, Jaroslava Bukovinu a Ladislava Oravca. Prešovský samosprávny kraj menovalo do hodnotiacej komisie Lukáša Hotaryho a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky nominovalo Mgr. Michala Kováča. 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok na zasadnutí 18. septembra 2020 hodnotili 25 z 30 projektov, ktoré splnili kritériá. Ich úlohou bolo na základe bodového a slovného ohodnotenia urobiť poradie projektov resp. odporučiť projekty výboru na schválenie. Tie následne idú na Radu, ktorá rozhodne či projekt podpíše alebo nie.

O ďalších aktivitách Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok budeme našich čitateľov pravidelne oboznamovať.

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok:

Ing. Vladimír Škára – prednosta Okresného úradu v Kežmarku

Ing. Matúš Polák – zástupca mesta Kežmarok

Ing. Janka Gantnerová – zástupca podnikateľov

Ing. Marián Tokár – zástupca výrobcov regionálnych produktov

Ing. Ján Kapolka – zástupca obcí okresu Kežmarok

Jozef Kuna – zástupca mesta Spišská Belá

Ing. Zlatica Čubanová – zástupca Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

 

 

Zdroj a foto: Výbor pre rozvoj okresu Kežmarok