V kežmarskom Centre sociálnych služieb prijmú ekonóma/-ku a vodiča-kuriča-údržbára.

Voľné pracovné miesta v CSS Kežmarok:

 

Ekonóm/-ka - CSS Kežmarok

Riaditeľka Centra sociálnych služieb v Kežmarku, Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru ekonóma/-ku

Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú, možnosť predĺženia zmluvy, jednozmenná prevádzka 37,5 hod. týždenne

Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ekonomika, verejná správa alebo v inom príbuznom odbore

Iné kritéria a požiadavky: znalosť práce s PC (Štátna pokladnica, I-spin, MAGMA), flexibilita, komunikatívnosť, tímová práca, dôslednosť, samostatnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

- Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom

- Profesijný životopis

- Doklady o vzdelaní prípadne praxi

- Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača

- Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov *

- * Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so z. č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme (DSS v Sabinove) oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platová trieda: 6

Hrubá mzda od 757,50 eur do 909,50 eur podľa započítanej praxe – odpracovaných rokov + osobné ohodnotenie

Termín podania žiadosti: žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 28.02.2022 do 12:00 hod.

Adresa podania: Centrum sociálnych služieb, Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok

Výberové konanie:

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky pred začatím pracovného pohovoru. Riaditeľka CSS Kežmarok si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt:

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

tel.: +421 904 470 252; +421 52 45 23 630

e-mail: sekerakova@csskk.skriaditel@csskezmarok-kk.vucpo.sk

 

 

Vodič-Kurič-Údržbár - CSS Kežmarok

Riaditeľka Centra sociálnych služieb v Kežmarku, Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru vodiča-Kuriča-Údržbára

Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú jeden rok, možnosť uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú, jednozmenná prevádzka 37,5 hodín týždenne

Požadovaná kvalifikácia: nižšie stredné odborné vzdelanie, osvedčenie odbornej spôsobilosti na samostatnú obsluhu kotlov – výhoda

Iné kritéria a požiadavky: vodičský preukaz skupiny „B“, manuálna zručnosť, flexibilita, komunikatívnosť, dôslednosť, samostatnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

- Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom

- Profesijný životopis

- Doklady o vzdelaní prípadne praxi

- Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača

- Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov *

- * Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so z. č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme (DSS v Sabinove) oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platová trieda: 2

Hrubá mzda od 623,00 eur do 701,00 eur podľa započítanej praxe – odpracovaných rokov + osobné ohodnotenie

Termín podania žiadosti: žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 11.02.2022 do 15:00 hod.

Adresa podania: Centrum sociálnych služieb, Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok

Výberové konanie:

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky pred začatím pracovného pohovoru. Riaditeľka CSS Kežmarok si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt:

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

tel.: +421 904 470 252; +421 52 45 23 630

e-mail: sekerakova@csskk.skriaditel@csskezmarok-kk.vucpo.sk

 

Zdroj: psk