V kategórii Vedecká alebo vedecko-popularizačná monografia bola v celoštátnej súťaži Slovenská kronika 2016, hlavnou cenou, ocenená monografia „500 rokov športu kežmarského“.

Monografia je výsledkom celoživotnej zberateľskej činnosti Vlada Jančeka a tvorivého úsilia autoriek Zuzany Kollárovej a Márie Jančekovej.

Výsledky tejto súťaže boli vyhlásené Národným osvetovým centrom 15. novembra 2016 v Martine, v priestoroch Slovenskej národnej knižnice. Spolu sa v sídle Turca zišlo 80 kronikárov, pričom ocenených bolo 26. Posudzovaných bolo 29 kroník a 114 monografií.

Pri hodnotení boli hodnotené najmä dodržiavanie zásad platných pre písanie kroník a v prípade monografií uvádzanie zdrojov, kvalita poznámkového aparátu a jazyková úroveň.

Do konca augusta 2016 mohli záujemcovia prihlásiť kroniky a monografie miest a obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb do súťaže Slovenská kronika 2016. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže s dvojročnou periodicitou je Národné osvetové centrum, spoluorganizátormi sú Slovenská národná knižnica, Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum, Združenie miest a obcí Slovenska. Súťaž je rozdelená na dve základné kategórie – kroniky a monografie, ktoré majú ďalšie svoje podkategórie. Bol to už 9. ročník súťaže.

Cieľom súťaže je motivovať jednotlivcov i obce a mestá k uchovávaniu kultúrneho dedičstva a pamäti národa aj prostredníctvom vedenia kroník či vydávania monografií obcí a miest.

Svetlo sveta uzrela monografia začiatkom apríla 2014 a 6. mája 2014 bol uskutočnený slávnostný krst knihy aj s autogramiádou autoriek. Krstilo sa netradične klincami z atletických tretier, pretože Vladimír Janček bol československým rekordérom v behu na 100 metrov.

Kniha bola vydaná kežmarským vydavateľstvom Jadro. Opisuje históriu mesta Kežmarok, jej športové aktivity do roku 1918, športovú činnosť a športové kluby v rokoch 1918-1945, osobnosti telovýchovy a športu do roku 1945. Taktiež obsahuje prehľad športu a telovýchovy v rokoch 1945-1989, rozvoj telovýchovy po roku 1990, školský šport v rokoch 1945-2012 a športové disciplíny po roku 1945. V knihe nechýbajú ani portréty a profily osobností športu a spomienky a listy priaznivcov športu v tomto meste.

Ocenenie je iba vyústenie poctivej a vytrvalej práce Vladimíra Jančeka a oboch ocenených autoriek, preto je škoda, že ako pri krste, tak aj pri oceňovaní tohto diela, nebol s autorkami osobne aj samotný otec myšlienky napísania knihy o kežmarskom športe, Vladimír Janček. Veď neveľa slovenských miest sa môže pýšiť tým, že má spracovanú históriu športu.

Archívne foto z krstu knihy: Loránt Paugsch