Od 1. augusta 2020 bude mať Okresný úrad v Kežmarku nového prednostu. Stane sa ním Ing. Vladimír Škára, ktorý bol do tejto funkcie menovaný vládou Slovenskej republiky.

Ing. Vladimír Škára je síce rodený Levočan, ale iba preto, lebo vtedy bola nemocnica v Kežmarku v oprave. Od narodenia až doposiaľ žije v Kežmarku.

Doteraz nebol členom žiadnej politickej strany ani hnutia a ani sa do žiadnej nechystá vstúpiť. Je apolitický. Najviac ho kedysi lámali do komunistickej, ale odolal, lebo nebol stotožnený s jej činnosťou. Osobne je za priamu demokraciu, teda ak by to bolo možné, tak by súhlasil s tým, aby nielen poslanci, ale aj členovia vlády boli volení priamo občanmi, ako je to napríklad na Islande.

Zmeny v politickom kurze slovenskej spoločnosti, ktoré sa dejú po tohtoročných voľbách, dorazili už aj do okresu Kežmarok. Je pochopiteľné, že každý je zvedavý, kto bude náš okres reprezentovať na tom najvyššom mieste a reprezentovať štátnu správu v Kežmarku. Preto sme oslovili nového prednostu Okresného úradu v Kežmarku, aby prezradil nielen to, s akými cieľmi prichádza na úrad, ale aj ako sa vôbec zrodila myšlienka prijať túto politickú funkciu, keďže je dlhodobým  nestranníkom. Tu je exkluzívny rozhovor s Ing. Vladimírom Škárom, ktorý poskytol Kežmarskému informačnému expressu.

 

Z akého pracovného prostredia prichádzate na okresný úrad?

Doteraz som bol zamestnaný v súkromnej firme, ktorá sa venuje výstavbám priemyselných hál. Pre zaujímavosť naša firma postavila v Kežmarku halu pre Hengstler, s.r.o. i Deltrian, s.r.o. Pracoval som na pozícii ako ekonomický riaditeľ pre development, teda zastrešoval som ekonomiku dcérskych spoločností. V danej firme by som mal ukončiť pracovný pomer k 31. 7. 2020 a od 1. 8. 2020 by som mal nastúpiť na funkciu prednostu Okresného úradu v Kežmarku.

 

Ako sa uskutoční výmena prednostov okresného úradu v Kežmarku?

Čo sa týka samotného uvedenia do funkcie tak v pondelok 3. augusta 2020 (pondelok) by mal prísť do Kežmarku z Bratislavy  pravdepodobne generálny riaditeľ sekcie verejnej správy ministerstva vnútra SR p. Adrián Jenčo. Ten by ma mal do funkcie prednostu inaugurovať a odvolávací dekrét by mala prevziať doterajšia prednostka okresného úradu pani Ing. Veronika Havírová.

 

Poznáte problematiku chodu okresného úradu?

Problematiku okresného úradu poznám tak na 60%. Pri výberových konaniach, ktoré boli viacúrovňové, bolo totiž nutné, aby každý kandidát poznal zákony, či už o štátnej službe, okresných úradoch, ale aj Ústavu Slovenskej republiky ako aj iné súvisiace zákony a smernice. Viem aj konkrétne aké odbory sa na Okresnom úrade v Kežmarku nachádzajú. Na Slovensku máme tri typy okresných úradov, ktoré sú rozdelené podľa veľkosti a počtu odborov, ktoré daný okresný úrad zastrešuje. Okresný úrad v Kežmarku spadá pod tzv. dvojkový okresný úrad. Je ale špecifický tým, že sa tu nachádza odbor reštitúcií pre bývalý Vojenský obvod Javorina, čo je značne zložitá problematika.

Ale aj tak sa určite bližšie oboznámim s chodom každého odboru, pretože odbory sú nosnými piliermi úradu pri výkone štátnej správy. Odborne zastrešujú celú problematiku chodu celého okresu – komunikácie, životné prostredie, živnostenské podnikanie, krízové riadenie, katastrálny úrad... Nejaký čas to určite potrvá, ale v mojom prípade sa budem snažiť čím skôr sa oboznámiť podrobnejšie  s chodom každého odboru.

 

Kedy ste sa rozhodli uchádzať sa o funkciu prednosta okresného úradu v Kežmarku? Čo bolo rozhodujúce, že ste sa rozhodli uchádzať sa o túto funkciu?

Na túto pozíciu som sa ja nejako nechystal. Bol som oslovený novými poslancami Národnej rady SR vládnej koalície z nášho okresu. Po určitom uvažovaní, som túto ponuku na kandidáta prednostu prijal. Rozhodol som sa kandidovať, pretože ako každého normálneho občana Slovenska, ma veľmi trápila situácia, ktorá tu doteraz bola. Verím, že postupne sa celé dianie v spoločnosti zmení k lepšiemu. Určite by som napríklad podobnú ponuku neprijal od nejakej strany z bývalej vládnej koalície. Táto vládna koalícia, ktorá vznikla teraz, nebude to mať určite jednoduché, ale verím, že to bude iný spôsob vlády, prijímania zákonov a riadenia celej spoločnosti. Kandidatúru som prijal aj napriek tomu, že som doposiaľ apolitický a mám určitý odstup voči každej politickej strane, s touto vládnou  koalíciou však som ochotný spolupracovať.

 

Každý prednosta bol určitými osobami preverovaný. Viete ako to preverovanie prebiehalo u Vašej osoby?

Myslím, že všetci kandidáti vedeli o tom, že prebehne určité preverovanie našich osôb príp. aj rodinných príslušníkov, ale nemám vedomosti o tom ako a či to prebiehalo. Snáď nejakými náhodnými otázkami na moju osobu zo strany ministerstva alebo iných štátnych orgánov sa pýtali na názory na moju osobu napr. susedov alebo aj pre mňa cudzích ľudí, príp. mojich známych. Viem, že to prebehlo  naposledy cez možnosť verejnosti vyjadriť sa k jednotlivým kandidátom na internetovej stránke. Tento postup chápem, lebo nemôžu poznať každého človeka či sú daní kandidáti morálne bezúhonní a odborne na výške, takže túto lustráciu akceptujem a beriem ju ako opodstatnenú.

 

Boli ste na školení nových prednostov okresných úradov. Aké poznatky ste si odtiaľ odniesli?

Po úspešnom absolvovaní výberových konaní sme boli pozvaní aj na úvodné školenia v Bratislave, v školiacom zariadení ministerstva vnútra. Tam nás jednotliví generálni riaditelia sekcií a ich pracovníci informovali o tom, čo nás čaká a aká je spolupráca medzi jednotlivými sekciami. Informácií bolo strašne veľa, takže ma čaká určite ešte aj samoštúdium. Školenie bolo prospešné a ďalšie budú určite nasledovať.

 

S akými prioritami a cieľmi idete do tejto funkcie?

Som zástancom morálneho kreditu u zamestnancov v štátnej správe , tiež aj ja sa snažím takým byť po celý život. Aj podľa predstáv ministerstva vnútra by každý okresný úrad mal byť hlavne úradom proklientsky zameraným. Mal by byť úradom predovšetkým pre všetkých ľudí v okrese, aby tí pociťovali, že pracovníci úradu im chcú byť nápomocní pri riešení ich požiadaviek a potrieb. Budem apelovať na vedúcich odborov nielen na to, aby sa dodržiavali zákonné časové lehoty na vydávanie rozhodnutí, ale tiež  aj na protikorupčné správanie zamestnancov, ktorí by mali dodržiavať pri svojej práci hlavne etický kódex zamestnanca štátnej správy vydaný vládou Slovenskej republiky.

 

Kde vidíte prednosti a rezervy nášho okresu?

Prednosti kežmarského okresu sú v kultúrnych pamiatkach a prírodných krásach a s tým súvisiacim cestovným ruchom. Veď samotný Kežmarok je centrom histórie a kultúry na Spiši. Chcem ale aj úzko spolupracovať s prednostami blízkych a susedných okresných úradov (Stará Ľubovňa, Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš), aby sme spojili sily a spolupracovali najmä na dopravnej infraštruktúre regiónu a zvyšovaní zamestnanosti v našom a tiež okolitých okresoch, kde teda vidím značné rezervy. Mojou prioritou bude, okrem iného  určite zrealizovať obchvat Kežmarku za pomoci poslancov národnej rady, hlavne s p. poslankyňou Jankou Majorovou-Garstkovou, ktorá je veľmi aktívna a bude určite nápomocná aj pri riešení iných problémov, resp. možnom rozvoji nášho okresu. Tiež by som určite privítal, ak bude možnosť spolupracovať pri rozvoji cestovného ruchu v našom okrese a s tým spojenými možnými investíciami aj so zástupcami miestnych štátnych orgánov zo zahraničia – hlavne zástupcami pre náš okres najbližšími a to so zástupcami z Poľskej republiky a ak by bol záujem tak aj z iných štátov.

 

Môžeme očakávať po Vašom nástupe na okresný úrad nejaké zmeny, personálne alebo organizačné?

K tomu je ešte trochu predčasné sa vyjadrovať. Chcem si urobiť personálny a organizačný audit, kde by som zistil ako sú na každom odbore vyťažení pracovníci, aké majú problémy a či by nebolo vhodné urobiť aj nejaké zmeny. Určite nebudem robiť nejaké unáhlené rozhodnutia. Nikto sa nemusí obávať invektív, že po mojom nástupe sa budú robiť personálne zmeny. Nehovorím že nemôžu byť, ale ja určite nebudem z tých prednostov, ktorý by sa niekomu vyhrážal. Som zástanca toho, aby úrad pracoval bezporuchovo, plynule a pokiaľ možno bezchybne, aby zamestnanci pociťovali v práci určitú pohodu, podporu a komfort. Ide nám o spoločný záujem, aby občania boli spokojní s vybavením každej žiadosti, resp. oprávnenej požiadavky. K týmto veciam je, ako som už uviedol, ešte predčasné sa vyjadrovať.

 

Budú na prípadné voľné posty na okresnom úrade výberové konania?

Ak by sa vyskytli nejaké voľné posty, tak určite budú vyhlásené výberové konania v zmysle zákona o štátnej službe. Niektoré budú  v mojej kompetencii, lebo napr. výberové konania na vedúcich odborov sú vykonávané v Bratislave priamo ministerstvom vnútra, no v kompetencii prednostov okresných úradov a ním vymenovaných výberových komisií sú výberové konania na nižšie pozície na okresnom úrade – vedúcich a pracovníkov oddelení či referátov.

 

„Verím, že moja práca vo funkcii prednostu Okresného úradu v Kežmarku prinesie občanom okresu  osoh a že ju prijme i široká verejnosť. Chcel by som nastúpiť cestu väčšej transparentnosti a snahy o bezporuchovosť chodu úradu. Nechcem tým povedať, že moji predchodcovia robili menej kvalitne svoju prácu, lebo to je na posúdení nadriadeného orgánu - ministerstva vnútra. Moja vízia je taká, aby boli pracovníci  okresného úradu hlavne odborne na požadovanej úrovni,  apolitickí, transparentní a zameraní proklientsky“, konštatoval na záver rozhovoru nový prednosta Okresného úradu v Kežmarku Vladimír Škára.

 

Do novej funkcie želáme novému prednostovi Okresného úradu v Kežmarku veľa pracovných úspechov, dobrých nápadov a správnych rozhodnutí pre rozvoj nášho okresu. Držíme palce!