Kancelária Združenia Euroregión Tatry na slovenskej strane naplno využíva a zapája sa do výziev viacerých programov na podporu svojich aktivít a získanie finančných prostriedkov.

Ešte v decembri 2016 bolo združenie úspešné a v rámci Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2016, ktorej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

Projekt pod názvom Spracovanie projektových dokumentácií na území Euroregiónu „Tatry“, ktorého hlavným cieľom je postupne poprepájať jednotlivé úseky cyklochodníka na slovenskej a poľskej strane Euroregiónu „Tatry“ a vytvoriť tak neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás pod názvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier, bude počas roka 2017 realizovať aktivity na území Oravy a Spiša. Konkrétne pôjde o spracovanie dvojstupňových dokumentácií (projektové dokumentácie na územné rozhodnutie a projektové dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby) v Dlhej nad Oravou, Krivej, Sedliackej Dubovej a Chmeľnici.

 

V partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“, Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY, Prešovským samosprávnym krajom, mestom Kežmarok a obcami Dlhá nad Oravou, Krivá, Sedliacka Dubová a Chmeľnica začalo Združenie Euroregión Tatry s realizáciou projektu v mesiaci január 2017.

 

Celková výška rozpočtu projektu je 42 650,12 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške 38 771,92 € a vlastné zdroje: 3 878,20 €).

 

Dňa 1. 12. 2016 začalo združenie realizovať spoločne s poľskou stranou Vlajkový projekt Programu Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020 pod názvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa. Vo vlajkovom projekte bude vybudovaných ďalších 60 km cyklistických trás a infraštruktúra pre cyklistov. Na poľskej strane bude chodník pokračovať od mesta Nowy Targ na východ cez Gminu Szaflary, Gminu Nowy Targ, Gminu Łapsze Niżne až k hraničnému prechodu Kacwin – Veľká Franková.

 

Rovnako na slovenskej strane bude dokončená hlavná trasa Cesty okolo Tatier a vznikne kompletný cyklistický úsek od hranice Chocholów – Suchá Hora na západ až po hranicu Kacwin – Veľká Franková na východe.

 

Na slovenskej strane budú partneri pokračovať vo výstavbe cyklistických trás od Ždiaru v smere na Tatranskú Kotlinu a Spišskú Belú, ďalej do Kežmarku. Okrem toho na Slovensku vzniknú ďalšie úseky Cesty okolo Tatier v Liptovskom Mikuláši, Trstenej a úsek Hniezdne – Stará Ľubovňa. To znamená, že partneri doplnia a napoja jednotlivé úseky Cesty okolo Tatier vybudované v predchádzajúcom období.

 

Vo vlajkovom projekte spolupracuje 9 samospráv – 4 poľské (mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Szaflary) a 5 slovenských (mestá Kežmarok, Spišská Belá, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Trstená). Vedúcim partnerom a inštitúciou, ktorá je zodpovedná za koordináciu a riadenie projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktorého zakladateľmi sú na poľskej strane Zväzok Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu a na slovenskej strane Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku.

 

Pripomíname, že v rokoch 2014 – 2015 vzniklo približne 100 km cyklistických trás v rámci I. etapy Cesty okolo Tatier vybudovaných prostredníctvom 13 partnerov v Programe cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013. Spolu s úsekmi, ktoré sú naplánované v rámci II. etapy Cesty okolo Tatier tak vznikne vyše 160 km cyklistických trás. Investičné aktivity sa začnú realizovať už na jar 2017, plánovaný koniec projektu je na jeseň 2018. Výška projektu je cca 6 mil. eur.

 

Tretím schváleným projektom je projekt pod názvom Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko – slovenského pohraničia, ktorý bol schválený v rámci fondu mikroprojektov Programu Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020 dňa 20. 02. 2017. Cieľom projektu je väčšie využitie kultúrneho a prírodného dedičstva pre zvýšenie atraktívnosti a konkurencieschopnosti Euroregiónu „Tatry”. Partneri projektu sú na slovenskej strane Združenie Euroregión Tatry a na poľskej strane Zväzok Euroregión „Tatry“, ktorí plánujú realizovať tri „mäkké“ cezhraničné aktivity propagujúce kultúrne a prírodné dedičstvo poľsko – slovenského pohraničia: Fórum miest Euroregiónu „Tatry“, vydanie knihy pod názvom Karpaty. Príroda, človek – karty s históriou a Trienále insitného umenia a Art Brut poľsko –slovenského pohraničia Edwarda Sutora. Okrem toho budú po prvý krát zorganizované cyklistické preteky pod názvom Euroregión „Tatry“ Tour Podhalie, Spiš, Orava a Liptov, na Historicko – kultúrno – prírodnej ceste okolo Tatier, ktorá bude novým turistickým produktom a ktorú partneri projektu majú v úmysle realizovať každý rok. Táto aktivita prispeje k podpore známych a menej známych kultúrnych a prírodných atrakcií na Ceste okolo Tatier. Celková výška projektu je 113 434,22 € (z toho: finančný príspevok z EFRR je vo výške 96 419,08 €, finančný príspevok zo ŠR je vo výške 7 707,01 € a vlastné zdroje sú vo výške 9 308,13 €).

 

Zdroj: Ing. Radoslava Krafčíková, poverená zastupovaním riadenia kancelárie Združenia Euroregión Tatry