Dňa 26. apríla 2024 sa stretli starostovia a primátori z Regionálneho ZMOS-u tatranských a podtatranských miest a obcí, aby riešili aktuálne problémy miestnej samosprávy. Na rokovaní boli prítomné aj prednostky Okresného úradu v Poprade (Slávka Macuráková) a v Kežmarku (Katarína Bendíková), keďže niektoré témy sa týkali priamo aj agendu týchto úradov.

Jednou z hlavných tém bolo financovanie miest a obcí – štát síce uhradí mestám a obciam cca 158 mil. EUR v mesiaci máj 2024, ale to nie sú naviac financie oproti plánovanej prognóze príjmov ako to bolo medializované, nakoľko ide len o skoršie vyplatenie toho, čo mestá a obce už mali naplánované vo svojich rozpočtoch na začiatku roka a čo mali postupne dostávať do konca tohto roka. Uvedené zistenie vyvolalo veľké sklamanie, že nejde o financie navyše. Preto mestá a obce naďalej požadujú od štátu dofinancovanie výpadku ich príjmov na úrovni 500 mil. EUR, o ktoré prišli vďaka zásahom štátu (predchádzajúceho Min. financií – rôznym daňovým bonusom).

Návrh reformy materského školstva a školských klubov v rámci Plánu obnovy SR bola ďalšia diskutovaná téma. Ministerstvo školstva má záujem, aby materské školy prešli naspäť pod štát (ako prenesený výkon štátnej správy) – v takom prípade je potrebné zvoliť rovnaký model financovania ako v prípade ZŠ (ale potom mestá a obce už nebudú môcť dofinancovať prevádzku škôlok). Avšak je nutné, aby si ministerstvo urobilo dobrú analýzu, koľko financií stojí dnešné materské školstvo, nakoľko dnes už mestá a obce doplácajú na činnosť materských škôl zo svojich rozpočtov v priemere 20-25% výdavkov.

V existujúcom stavebnom zákone od 1. apríla 2024 nastali zmeny (keďže účinnosť nového stavebného zákona bola odložená o rok) – starostovia a primátori kritizujú, že sa neposunula aj účinnosť zákona o územnom plánovaní (teda celej stavebnej legislatívy), čím sa zaviedol chaos aj okolo vydávania záväzných stanovísk namiesto územných rozhodnutí (kombinácia starej a novej legislatívy). Je potrebné bezodkladne zo strany štátu (Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR) urobiť odborné školenia (aj online formou) pre stavebné úrady miest a obcí, aby bolo jednoznačne určené, ako majú stavebné úrady postupovať v praxi.

Prítomní starostova a primátori sa venovali pre nich zlému nastaveniu čerpanie nových fondov EÚ – samosprávy požadujú revíziu Programu Slovensko 2021-2027 – vyčleniť pre mestá a obce viac financií na to, čo reálne potrebujú a zároveň čo najviac zjednodušiť procesy čerpania týchto financií (stále je to ešte zložité, pomalé a pre niektorých ani nedostupné).

Diskutovalo sa aj o nakladaní s komunálnym odpadom, zmene v oblasti zápisov do katastra nehnuteľností pri prevode majetku obce ale aj o aktuálnych témach zo zastupiteľstva PSK.

Zdroj: Štefan Bieľak, predseda regionálneho ZMOS-u

 

Zdroj a foto: Štefan Bieľak