Prešovský samosprávny kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať 30 havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy. V rámci navrhovaných akcií chce opraviť viac ako 26 kilometrov komunikácií za viac ako 3,2 miliónov eur. Použitie financií, ktoré pochádzajú z tretej tranže úveru z Európskej investičnej banky, schválili vo februári poslanci krajského parlamentu.

„Rozdelili sme prostriedky pre jednotlivé okresy adekvátne podľa podielu spravovanej dĺžky ciest aj s návrhom úsekov, ktoré sú najkritickejšie a z hľadiska stavebno-technického stavu najproblematickejšie. V týchto dňoch začíname realizovať verejné obstarávanie a pripravujeme všetko tak, aby sme so samotnou rekonštrukciou začali už v mesiacoch máj až jún,“ uviedol Jozef Havrila, poverený riadením Správy a údržby ciest (SÚC) PSK. Ako dodal, vybrané úseky ciest sú v havarijnom stave, negatívne ovplyvňujú kvalitu a bezpečnosť dopravy. „Na týchto úsekoch sa nachádzajú výrazné výtlky v kryte vozovky, je vypratý jej povrch a na úsekoch sú lokálne rozpady či trhliny. Sme pripravení zlepšiť aj vodný režim úpravou odvodňovacích zariadení, sanáciou cestných priekop či rekonštrukciou priepustov,“ povedal J. Havrila.

SÚC PSK v rámci spravovanej siete komunikácií II. a III. tried s dĺžkou 2 435 kilometrov eviduje 750 kilometrov ciest v tzv. 4.a 5. stupni, teda v nevyhovujúcom a havarijnom stave, čo je takmer 31 % celkovej dĺžky. Aktuálnymi investičnými akciami sa z tejto výmery opraví viac ako 26 kilometrov. Vybrané úseky sa budú realizovať najmä na cestách III. triedy, len päť úsekov v okresoch Vranov nad Topľou, Medzilaborce, Snina a Humenné sú komunikáciami II. triedy. Na opravu ciest pôjde 3 225 000 eur, ďalších 15 tisíc eur smeruje do Levoče na nákup strojného vybavenia, konkrétne cestnej asfaltovej frézy.

Investície do regionálnych ciest ale týmto nekončia. SÚC PSK predložila v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu IROP 2014 – 2020 pre Bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch štyri projektové zámery za takmer 18 miliónov eur. V prípade schválenia predložených žiadostí spoluúčasť PSK predstavuje sumu takmer 900 tisíc eur. „Do projektových žiadostí sa dostali cesty druhej a tretej triedy, ktoré sú prioritné a ktoré spájajú a pomáhajú rozvoju verejnej dopravy, zvyšujú plynulosť a bezpečnosť premávky, prípadne sa napájajú na tranzity či cesty I. triedy. Sú to úseky Prešov - Klenov, Kapušany - Demjata, Malá Poľana – Medzilaborce a Poprad - Starý Smokovec,“ konkretizoval Jozef Havrila s tým, že výsledky hodnotiaceho procesu budú známe v najbližších mesiacoch.

Rekonštrukcie havarijných úsekov ciest v roku 2017 podľa jednotlivých okresov:

Okres Bardejov: spolu 402 705 eur, Smilno – križ. III/ 3517 (99 007 €), Kurov (110 904 €), Bardejovská Nová Ves – Bardejov (192 794 €).

Okres Medzilaborce: spolu 172 100 €, Repejov – Oľka –križ. III/3962 (172 100 €)

Okres Snina: spolu 193 490 €, Stakčín – prieťah (193 490 €)

Okres Humenné: spolu 262 580 €, Topoľovka – prieťah (205 580 €), Humenné – Závadka (57 000 €)

Okres Poprad: spolu 284 310 €, Vydrník (147 558 €), Poprad – Veľký Slavkov (54 976 €), Poprad – Spišská Teplica – prieťah (81 776 €)

Okres Kežmarok: spolu 238 570 €, Tvarožná – Vlkovce (122 570 €), Spišské Hanušovce – Osturňa (116 000 €)

Okres Levoča: spolu 158 675 €, Dravce – Dlhé Stráže (158 675 €)

Okres Prešov: spolu 417 580, Dulova Ves – Kokošovce (157 584 €), Miklušovce – Sedlice (71 424 €), Zlatá Baňa (103 468 €), Opina –Lučina (85 104 €)

Okres Sabinov: spolu 195 100 €, Ďačov (71 222 €), Č. Voda – Jakovany (77 461 €), Ostrovany – spojka (46 417 €)

Okres Stará Ľubovňa: spolu 215 550 €, Plaveč – Andrejovka (133 000 €), Pastovník – spojka (82 550 €)

Okres Svidník: spolu 215 720 €, Ladomírova – Vagrinec (83 209 €), Kurimka (27 275 €), Mestisko – Svidník (105 236 €)

Okres Stropkov: spolu 187 500 €, Šandal – Radoma (102 357 €), Breznička – Veľkrop (85 143 €)

Okres Vranov nad Topľou: spolu 281 120 €, Slovenská Kajňa – Kvakovce (109 613 €), Vyšný Žipov - Petkovce (104 680 €), Jasenovce – Girovce (66 827 €)

Investícia do technického vybavenia: SÚC Levoča – cestná asfaltová fréza (15 000 €)

Zdroj: PSK