Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY (EZÚS TATRY) podalo v januári 2024 projekt v rámci Fondu malých projektov z Programu Cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 – 2027 (Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia).

Názov projektu: „Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja cezhraničné partnerstvá na území okolo Tatier“

Hlavným zámerom projektu je vypracovať spoločnú integrovanú stratégiu integrovaného rozvoja regiónu Tatier do roku 2030 s perspektívou do roku 2050 - stratégia určí smery, ciele a kroky umožňujúce posilnenie, aktivizáciu, rozvoj a koordináciu spolupráce medzi poľskými a slovenskými inštitúciami a organizáciami z rôznych sektorov, čo povedie k lepšej integrácii a rozvoju poľsko-slovenského priestoru okolo Tatier.

V rámci prípravy tejto stratégie sa vypracujú 3 analýzy:

1) analýza prostredia, t. j. regiónu okolo Tatier a oblasti funkčne prepojenej s týmto regiónom,

2) analýza EZÚS TATRY ako poľsko-slovenského právneho subjektu riadiaceho a koordinujúceho cezhraničnú spoluprácu,

3) analýza cezhraničných partnerstiev na vyššie uvedenom poľsko-slovenskom tatranskom území a potenciálu ich rozvoja a budovania nových partnerstiev v 4 sektoroch:

a) verejný sektor (miestna samospráva, regionálna samospráva, štátna správa, ich organizačné zložky a verejné inštitúcie a pod.),

b) mimovládny sektor (mimovládne organizácie a občianska spoločnosť a pod.)

c) ekonomický sektor (podnikatelia a organizácie združujúce podnikateľov a pod.)

d) vedecký sektor (vrátane vysokých škôl, výskumných a vzdelávacích inštitúcií).

 

EZÚS TATRY založí cezhraničnú Radu partnerstva – pracovnú platformu pozostávajúcu zo zástupcov subjektov z rôznych sektorov poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce – miestnej a regionálnej samosprávy, mimovládnych organizácií, škôl a univerzít, podnikateľských organizácií a pod. (cca 20 osôb). Budú to zástupcovia 4 sektorov – verejného, ​​mimovládneho, ekonomického a vedeckého.

Súčasťou projektu bude aj študijná návšteva v EZÚSe pôsobiacom v podobnom horskom regióne na slovinsko-talianskom pohraničí (Nová Gorica, Slovinsko).

Na základe vypracovaných analýz a diagnóz, ako aj odporúčaní z workshopov a záverov študijnej cesty sa vypracuje Stratégia integrovaného rozvoja cezhraničného regiónu Tatier do roku 2030 s perspektívou do roku 2050.

Celkové náklady projektu 49 843 EUR, z toho príspevok z EÚ - 39 875 EUR (80 %), zo štátneho rozpočtu 4 984 EUR (10%) a z vlastných zdrojov 4 984 EUR (10%).

Výsledok hodnotenia projektu bude známy koncom júna 2024.

 

Zdroj: Štefan Bieľak