Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade zasiela informáciu o aktivitách v súvislosti so Svetovým dňom vody 2022: Svetový deň vody 2022.

Prvýkrát bol Svetový deň vody vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii a pripadol na 22. marec 1993. Aktuálnosť a význam Svetového dňa vody je daná aj skutočnosťou, že na svete viac ako dve miliardy ľudí trpí nedostatkom pitnej vody, nemá prístup k vode. Témou Svetového dňa vody 2022 je „Podzemná voda“. Cieľom tohtoročnej kampane je vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy.     

Marginalizované skupiny obyvateľstva (ženy, deti, utečenci, osoby so zdravotným postihnutím a mnoho ďalších) sú často prehliadané a vo svojej snahe získať zdravotne bezpečnú vodu a hospodáriť s ňou čelia diskriminácii z rôznych dôvodov (napr. pohlavie, rasa, národnosť, náboženstvo, jazyk, ekonomický a sociálny stav, degradácia životného prostredia, zmena klímy, rast populácie, konflikty, nútené vysídľovanie a migrácia).      

Prístup k pitnej vode je základom pre zachovanie verejného zdravia. Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN z roku 2010 uznala „právo na bezpečnú a čistú pitnú vodu a sanitáciu ako ľudské právo, ktoré je podmienkou plnohodnotného života a uplatňovania všetkých ľudských práv“. Ľudské právo k vode oprávňuje každého, bez diskriminácie, ku prístupu k bezpečnej a vyhovujúcej vode v dostatočnom množstve na osobnú spotrebu a domáce použitie, ktorá je prístupná a cenovo dostupná.

V roku 2017 malo prístup k zdravotne vyhovujúcej pitnej vode 71 % svetovej populácie (5,3 miliardy ľudí) pitnej vody dostupnú v rámci budov a areálov obytných častí. 90 % svetovej populácie (6,8 miliardy ľudí) malo prístup k pitnej vode vo vzdialenosti do 30 minút od obydlia (cesta tam a späť). 785 miliónov ľudí nemá prístup k pitnej vode, vrátane 144 miliónov ľudí, ktorí sú odkázaní na povrchovú vodu. Celosvetovo minimálne 2 miliardy ľudí používa fekálne kontaminované  zdroje pitnej vody. Takto znečistená voda môže spôsobovať zdravotné problémy a ochorenia ako hnačka, cholera, úplavica, týfus a detská obrna. Odhaduje sa, že kontaminovaná pitná voda spôsobí každý rok 485 000 úmrtí na hnačku. Predpokladá sa, že do roku 2025 bude polovica svetovej populácie žiť v oblastiach s nedostatkom vody. V najmenej rozvinutých krajinách nemá 22 % zdravotníckych zariadení vodovod, 21 % z nich nie je napojených na kanalizáciu a 22 % nemá žiadnu službu odpadového hospodárstva.

Cieľom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku je v tejto oblasti zvýšiť zdravotnú bezpečnosť pitnej vody dodávanej obyvateľom prostredníctvom verejných vodovodov a tým aj zlepšiť zdravie obyvateľov. Nástrojom na zlepšenie kvality je monitoring kvality pitnej vody, kontrola kvality v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, tvorba právnych predpisov v oblasti pitnej vody, hodnotenie rizík a vplyvov na ľudské zdravie, monitorovanie ochorení súvisiacich s vodou, tvorba návrhov zásadných smerov a priorít v tejto oblasti, výmena skúseností odborníkov pôsobiacich na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni a v neposlednom rade je to vydávanie opatrení na predchádzanie ochoreniam súvisiacich s vodou, vedecký výskum, realizácia projektov a mnohé iné aktivity, ktoré vedú k ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

V územnom obvode Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade je najviac obyvateľov napojených na verejný vodovod v okrese Poprad 96,51 %, nasleduje okres Levoča s podielom 87,97 %, najnižší podiel napojených obyvateľov  je v okrese Kežmarok 80,35 %.

Okrem hromadného zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov je obyvateľstvo zásobované aj z individuálnych vodných zdrojov. Niektoré vodné zdroje pre individuálne zásobovanie nevyhovujú hygienickým požiadavkám a predstavujú trvalé riziko ohrozenia zdravia. Najčastejšie ide o prekračovanie hodnôt indikátorov fekálneho znečistenia, dusičnanov, dusitanov, amónnych iónov a železa. Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch môže byť negatívne ovplyvňovaná aj zlým technickým stavom studní, nedostatočnou hĺbkou, neupraveným a nedostatočne chráneným okolím zdroja,  nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich okolí. Vysoké riziko ohrozenia infekčnými ochoreniami je najmä v čase povodní a záplav.

Pri rozhodovaní o využívaní studne na pitné účely by mal vlastník brať do úvahy výhody i nevýhody, ktoré so sebou prevádzka studne prináša. Voda zo studne môže prinášať na jednej strane benefit čerstvosti a príjemnej chuti bez ovplyvnenia vody vodárenskými úpravami a dlhou cestou k spotrebiteľovi, na druhej strane kladie na majiteľa studne povinnosti, potrebné pre zaistenie kvalitnej a zdravotne bezpečnej vody.

Aj v tomto roku pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Poprade chcú svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomôcť zodpovedať na otázky týkajúce sa kvality vody. Záujemcovia z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča tak môžu využiť
21. marca 2022 (pondelok) konzultačné služby na RÚVZ v Poprade v čase od 9.00 h do 13.00 h, kde budú pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia poskytovať bezplatné poradenstvo v oblasti ochrany vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej významu pre život a zdravie. Uvedené informácie je možné získať aj na telefónom čísle 052/4180761. V prípade záujmu budú môcť obyvatelia využiť bezplatné orientačné stanovenie hodnoty dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody, ktoré je možné priniesť vo vopred vypláchnutých a čistých fľašiach.

Na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Poprade (www.ruvzpp.sk) sú pre záujemcov k dispozícii aj informačné letáky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky „Svetový deň vody 2022“ a „Zdravá pitná voda z vlastnej studne“.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad.

 

Zdroje:

Výročná správa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade za rok 2021, http://www.ruvzpp.sk/

uvzsr.sk

http://www.unwater.org/worldwaterday/

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water

Zdravá pitná voda z vlastnej studne. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava 2017, ISBN 978-80-7159-231-0.