Celý svet je súčasťou zaujímavej doby, ktorá vyvoláva viaceré otázky, ale najmä rôzne obmedzenia. Tieto obmedzenia sa týkajú rovnako aj nášho mesta a aj preto organizačný výbor Spišských zemiakov spolu s vedením a poslancami mesta pred časom rozhodli, že sa 18. Spišský zemiakarský jarmok v Spišskej Belej tohto roku konať nebude.

Súčasťou tohto podujatia boli neodmysliteľné sprievodné akcie, medzi ktoré patrí súťaž o najväčší zemiak, MISS odroda a súťaž o najchutnejší zemiak. Na základe konsenzu organizačného výboru tieto súťaže aj napriek už uvedeným okolnostiam budú zorganizované.

Ako budú jednotlivé súťaže prebiehať?

Rovnako ako aj po minulé roky súťaž o najväčší zemiak organizuje spoločnosť SLOVBYS, s. r. o. Spišská Belá v spolupráci s Mestom Spišská Belá. Hodnotiť sa bude hmotnosť zemiaka v gramoch a pri zhodnej hmotnosti sa bude hodnotiť objem súťažného zemiaka. Súťažný zemiak musí byť zdravá, umytá a osušená zemiaková hľuza, ktorá je vložená do igelitového vrecka spolu s menom, adresou a kontaktom súťažiaceho. Zemiak je potrebné odovzdať najneskôr do 7. októbra 2020 v Regionálnom turistickom a informačnom centre (RTIC) na Petzvalovej 17 v Spišskej Belej v čase jeho prevádzkovej doby. Súťažné zemiaky budú následné odovzdané spoločnosti SLOVBYS, s. r. o.

Súťaž MISS odroda organizuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) Spišská Belá z odrôd, ktoré boli v roku 2020 zaradené v odrodových skúškach.

Súťaž o najchutnejší zemiak prebehne taktiež na ÚKSÚPe a jej súčasťou budú senzorické skúšky odrôd, ktoré zároveň budú zaradené do certifikačného procesu regionálneho produktu kvality – Spišské zemiaky.

Súťaží sa môže zúčastniť každý pestovateľ zemiakov, ktorý pestuje odrodu zemiakov na výmere minimálne 1 ha. Vzorku registrovanej alebo preskúšanej odrody v SR pozostávajúcej z 10 hľúz konzumnej veľkosti je potrebné doručiť najneskôr do 7.10.2020 na skúšobnú stanicu ÚKSÚPu v Spišskej Belej. Nasledujúci deň budú prihlásené vzorky anonymne senzoricky posúdené a vyhodnotené odbornou komisiou. Členom komisie môže byť aj prihlasovateľ testovanej vzorky.

Na vzorke prihlásenej do senzorických skúšok musí byť uvedené:

názov odrody,

výrobca,

výmera a miesto pestovania,

zástupca odrody v SR.

Výsledky všetkých súťaží budú riadne vyhodnotené, patrične medializované a každý výherca bude kontaktovaný.

Organizačný výbor Spišské zemiaky verí, že účasťou v súťažiach obyvatelia mesta, ale aj účastníci súťaží prispejú k propagácií a podpore nielen Spišských, ale i kvalitných Slovenských zemiakov.

Zdroj a foto: spisskabela.sk