Zobúdzanie športu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 prijal 9. marca 2020 Ústredný krízový štáb opatrenia, ktorým zakázal usporadúvanie všetkých športových podujatí na území Slovenskej republiky. Dňom 21. apríla 2020 sa už ale blýska v športe na lepšie časy. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal Usmernenie vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport.

Je to prvá lastovička, keď po 44 dňoch bez športu sa dostáva na svetlo sveta otváranie športových opatrení. Zatiaľ ide o prvé krôčiky, čo znamená prakticky skúšku, či si s ňou vedia športovci poradiť a posunúť ju trpezlivými krokmi aj na vyšší level. Cieľom je spustenie športových súťaží, no dnes je ten ľad ešte priveľmi tenký, takže každý dotyk na ňom je potrebné dobre zvážiť, aby sa nám pod nohou, tretrou čo korčuľou nepreboril.

Aj Kežmarský šport verí, že na svojich stránkach bude už onedlho prinášať športové výsledky z rôznych súťaží či už jednotlivcov alebo kolektívov a že sa slovenský šport dokáže úspešne popasovať s koronavírusom.

Zatiaľ si teda prihrávajme loptu, loptičku či košík v dostatočnej vzdialenosti, aby sme mohli sa čím skôr dočkať dňa kedy uvidíme opäť aj pravé športové súboje.

A čo hovorí prvé uvoľnenie športovísk? Športujte bez prítomnosti širokej verejnosti. Maximálne v skupine 5 športovcov, ak je plocha veľká 30x30 metrov. Športovci nemusia mať pri športovaní rúška. Na športovisku musí byť priestor na dezinfekciu rúk. Nepoužívať spoločné šatne, umyvárne, sprchy. Po skončení športovania sa musí uskutočniť dezinfekcia všetkých športových pomôcok! Je potrebné viesť záznam o športovej účasti – meno, čas.

Snáď to na začiatok stačí, aby sa šport rozbehol, lebo toto bude asi beh na ďalekú trať, tak sa na ňu dobre pripravme, aby sme to v zdraví vydržali... Športu zdar a zdraviu zvlášť!

 

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:

- tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

- umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,

- skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,

- skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,

- medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,

- športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

- všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,

- nebudú vykonávané kontaktné športy ako napríklad súbojové cvičenia, box, karate atď., v týchto športoch je možné vykonávať športovú aktivitu iba pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb a pri zabezpečení čistoty náčinia,

- na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

- zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)

- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,

- v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,

- pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

- osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite,

- odporúčame národným športovým zväzom a športovým zväzom rozpracovať uvedené opatrenia pre podmienky príslušných športov do 30.04.2020 a zverejniť ich na svojom webovom sídle, nesmú však byť v rozpore s uvedenými opatreniami,

- prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto usmernenie na viditeľnom mieste športového zariadenia.