Druhý február patrí v envirokalendári Svetovému dňu mokradí. Aktuálny ročník upriamuje pozornosť na udržateľnosť podmáčaných biotopov. Obnovu tatranských rašelinísk pravidelne zabezpečuje Správa TANAP-u.

Kampaň Svetového dňa mokradí 2024 na tému „mokrade a ľudský blahobyt“ upozorňuje na prepojenie kvality života človeka so stavom zamokrených ekosystémov. Tie sú totiž významným zdrojom povrchovej a podzemnej vody, chránia krajinu pred prívalovými dažďami a predstavujú dôležitý článok pri ochrane klímy. Ak však majú mokrade naďalej držať ochrannú ruku nad vodou, zachovávať biodiverzitu a chrániť pred poveternostnými vplyvmi, musia byť zdravé. Dnešný envirosviatok pripomína, že investícia do udržateľnosti mokradí znamená investíciu do budúcnosti.

Túto rovnicu si Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici naplno uvedomuje a v rôznych intervaloch sa preto stará o obnovu rašelinísk v jej kompetenčnom území. Reč je napríklad o slatinnom rašelinisku na Belianskych lúkach, vrchovisko s výskytom andromédy sivolistej nájdeme napriek výraznej urbanizácii na Štrbskom Plese a nemožno opomenúť ani významné vrchovisko, ktoré  mapy poznajú ako prírodnú rezerváciu Medzi bormi v oravskej časti TANAP-u. „V minulom roku sme vo vlastnej réžii  odstraňovali starinu na Hozelských slaniskách v Hôrke a dodávateľsky sme robili manažmenty aj v katastrálnom území mesta Spišská Belá na Belianskych lúkach, Vysokej bazičke a Trstinných lúkach,“ hovorí botanička Správy TANAP-u Katarína Žlkovanová.

Tatranské mokrade, ako i rieku Belá, si v júni minulého roku pozrela návšteva z Ramsarského výboru z Českej republiky. V súvislosti s podmáčanými biotopmi v Tatrách vlani upravila názvoslovná komisia názov Gánovské slaniská na Hozelské slaniská. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR argumentoval tým, že územie európskeho významu leží z najväčšej časti práve v katastri obce Hozelec. V travertínovej lokalite s cennými biotopmi rastie slanomilná vegetácia podobná prímorskej flóre. Pri príležitosti dnešného medzinárodného dňa bude mať pracovník Správy TANAP-u prezentáciu o rašeliniskách pre popradských školákov.

Svetový deň mokradí si pripomíname od roku 1976, keď bol v iránskom Ramsare podpísaný Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, známy ako Ramsarský dohovor. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tom, aké sú mokrade pre ľudstvo a planétu dôležité. V územnej pôsobnosti Správy TANAP-u zatiaľ nie sú v rámci Ramsarského dohovoru zapísané žiadne lokality.

 

 

Zdroj a foto: tanap.sk

 

Foto: Rašeliniská - Odstraňovanie stariny na Hozelských slaniskách. Počas envirovýchovnej vychádzky na Trstinných lúkach. Androméda sivolistá na vrchovisku v oblasti Štrbského Plesa. Trstinné lúky (titulka).