Dňa 20. mája 2020 vydalo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky bližšie informácie pre vstupu občanov na územie do Poľskej republiky. Z informácií vyplýva, že turista sa do Poľska do 12. júna 2020 nedostane, pretože ani jedno zo schválených opatrení Poľskou republikou pre vstup sa netýka turistických návštevníkov.

Zatiaľ si tak návštevu Muszyny či Krynice musíme odpustiť.

 

Tu je kompletný zoznam opatrení a informácií pre vstup občanov do Poľskej republiky:

PODMIENKY VSTUPU DO POĽSKA

Na hranici so SR sú otvorené dva hraničné prechody Barwinek a Chyžné. Do 12. júna 2020 platí zákaz vstupu cudzincov na územie Poľska. Do odvolania je pozastavená medzinárodná železničná doprava.

Do Poľska môžu vstúpiť:

• občania Poľskej republiky;
• cudzinci, ktorí sú manželmi alebo deťmi občanov Poľskej republiky alebo ostávajú v ich nepretržitej starostlivosti;
• cudzinci, ktorí sú držiteľmi „Karty Poliaka“;
• vedúci diplomatických misií a členovia diplomatického a konzulárneho personálu misie (osoby s diplomatickou hodnosťou a členovia ich rodín);
• cudzinci, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Poľskej republiky;
• cudzinci, ktorí pracujú na území Poľskej republiky, resp. sú držiteľmi pracovného povolenia;
• cudzinci vo zvlášť odôvodnených prípadoch po získaní súhlasu hlavného veliteľa Poľskej pohraničnej stráže;
• cudzinci, ktorí prevádzkujú dopravné prostriedky na prepravu osôb alebo tovaru a ich tranzit sa uskutočňuje ako súčasť ich odborných činností týkajúcich sa prepravy tovaru alebo prepravy osôb.

 

Od 4. mája sa povinná karanténa na území Poľskej republiky neuplatňuje po prekročení hranice Poľska zo susediacich krajín Slovenska, Nemecka, Česka a Litvy, ako aj z Švédska a Dánska v prípade:
• vykonávania pracovných, podnikateľských alebo obchodných činností v Poľskej republike;
• žiakmi a študentmi, ktorí sa vzdelávajú v Poľskej republike.

 

Osoby, ktoré spadajú do uvedených kategórií, sú pri prekročení hraníc Poľskej republiky povinné predložiť príslušníkovi poľskej Hraničnej stráže dokumenty potvrdzujúce výkon práce alebo štúdium na území Poľskej republiky (napr. preukázať sa pracovnou zmluvou, dokladom o štúdiu atď.). Výnimka z karantény sa nevzťahuje na osoby vykonávajúce lekárske povolanie a osoby vykonávajúce pracovnú alebo podnikateľskú činnosť v zariadeniach sociálnych služieb. Tranzit fyzických osôb cez územie Poľskej republiky do iného štátu v súčasnosti nie je povolený.

 

Zdroj: mzv.sk